Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Služby

Deťom v našom zariadení poskytujeme tieto komplexné služby:

 • zdravotný a rehabilitačný servis,
 • sociálny servis,
 • logopedická intervencia,
 • Biofeedback, Neurofeedback, CogniPlus,
 • Bazálna stimulácia,
 • Canisterapia, Hydroterapia, Dramatoterapia, Muzikoterapia,Aquaterapia, Biblioterapia,
 • Jazda na poníkoch,
 • Vizual reading (od septembra 2018),
 • Bylinková záhradka,
 • Jazierko v areáli školy ako súčasť triedy v prírode – relaxačný a psychologický prvok,
 • prvky montessori pedagogiky,
 • služby ponúkané externými odbornými pracovníkmi,
 • liečebná procedúra Kneippov chodník,

 


Zdravotný servis

Pod dohľadom erudovanej zdravotnej sestry sa zabezpečuje celodenná zdravotná starostlivosť o dieťa a návštevy odborných ambulancií v rámci príslušného liečebného, rehabilitačného režimu dieťaťa určeného podľa postihnutia a stupňa závažnosti.


Rehabilitačný servis – fyzioterapia, zdravotná telesná výchova

V rámci nadštandardných terapií poskytujeme v našom zariadení cielenú rehabilitačnú starostlivosť. Prebieha kontinuálne s ostatnými terapiami. Terapie sú indikované odbornými lekármi (neurológ, rehabilitačný pracovník) a dôraz je kladený na individuálne telesné a mentálne schopnosti detí a žiakov.

Využívame procedúry vodoliečebné, elektroliečebné, rašelinové zábaly, parafín, formy suchého tepla, klasické masáže, loptovú facilitáciu, techniky tak manuálne ako aj na neurofyziologickom základe.

Rehabilitačná starostlivosť prebieha komplexne v súlade s individuálnym vzdelávacím plánom, v spolupráci s dieťaťom, žiakom, jeho zákonným zástupcom, pedagógmi. Rehabilitácie, cvičenia sa realizujú individuálnou aj skupinovou formou.


Sociálny servis

Je zameraný na jednotlivca, rodinu, skupinu a konkrétne sociálne prostredie, v ktorom by sa jednotlivec, rodina, skupina mal alebo mohol vyvíjať. Uskutočňuje sa v súlade s danou legislatívou a jej cieľom je napomáhať deťom zo sociálneho znevýhodneného prostredia, deťom zanedbávaným a ohrozeným sociálno-patologickým vývinom, deťom s mentálnym postihnutím, iným zdravotným znevýhodnením a nepriaznivým zdravotným stavom. Ide o formu priamej pomoci v spolupráci s ďalšími zúčastnenými subjektmi s cieľom optimálneho uspokojovania potrieb detí s dôrazom na citovú investíciu.


Logopedická intervencia

Logopedická intervencia narušenej komunikačnej schopnosti mentálne postihnutých detí a žiakov je v našom zariadení rozdelená do oblastí:

 • orientačná diagnostika, vypracovanie individuálnych plánov logopedickej intervencie,
 • logopedická intervencia zameraná na dychové cvičenia, oromotorické cvičenia, orofaciálnu stimuláciu, zlepšenie narušenej komunikačnej schopnosti so zameraním na jazykové roviny (foneticko – fonologická, lexikálno – sémantická, morfologicko – syntaktická, pragmatická),
 • motorika – hrubá motorika (pomocou pohybovej výchovy v rámci logopedickej stimulácie), jemná motorika (so zameraním na grafomotoriku), motorika artikulačných orgánov (zameraná a rozvoj pohyblivosti orgánov zúčastňujúcich sa na artikulácii jednotlivých hlások),
 • používanie prvkov alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK) – posunky, piktogramy a iné formy dorozumievania,
 • zameranie sa na rozvoj pravo – ľavej orientácie, zrakového, sluchového vnímania, orientácie na ploche a v priestore, časových vzťahov, fonematické uvedomovanie pozície hlásky v slovách, cvičenia na zvyšovanie koncentrácie.


 

Software CogniPlus

CogniPlus je inteligentný interaktívny systém pre kognitívny tréning a rehabilitáciu detí. Obsahuje vysoko kvalitné a motivujúce tréningové programy  zamerané na reálne scenáre, ktoré uľahčujú dieťaťu integrovať dosiahnutý pokrok do bežného života. Stupeň obtiažnosti sa prispôsobuje podľa jeho aktuálneho výkonu. Obsah CogniPlusu je úzko spojený s Viedenským testovacím systémom – medzinárodne najpoužívanejším testovacím systémom digitálneho psychologického hodnotenia, tzn. že diagnostika, liečba a hodnotenie sú efektívne prepojené.

Špecificky je CogniPlus zameraný na rozvoj pozornosti, pamäti, vizuomotorickú koordináciu oko – ruka, exekutívne funkcie (plánovanie, sebakontrola), schopnosť kódovania časovo priestorových informácií, vizuálno-priestorového zapamätávania a vybavovania, asociáciu mien a tvárí, priestorovú predstavivosť, mentálnu rotáciu v trojrozmernom prostredí.


Neurofeedback

Je to metóda, ktorá je založená na biologickej spätnej väzbe a deťom i dospelým poskytuje možnosť lepšie kontrolovať, harmonizovať a upraviť činnosť svojho mozgu. Pomáha lepšie sa sústrediť a udržať koncentráciu v pozornosť, zlepšiť celkovú kognitívnu výkonnosť, skvalitniť spánok, upokojiť sa a usporiadať si myseľ, zbaviť sa zlej nálady, obmedziť rozptýlenosť a impulzivitu a zlepšiť pamäť.

Je určená pre deti s ADD a ADHD, s autizmom, depresiou, úzkosťou a úzkostnými stavmi, chronickou bolesťou, chronickou únavou, poruchou príjmu potravy, epilepsiou, nespavosťou a poruchou spánku, migrénou, obsesívno-kompulzívnou poruchou, poruchou učenia, post-traumatickým stresom a zotavením po poranení a úraze mozgu.

Môže slúžiť ako samostatná, ale aj doplnková metódu v terapeutickom procese zvládania jednotlivých psychických problémov.


 

EEG Biofeedback

Ide o metódu, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Zameriava sa na sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby, počas ktorého dostáva mozog presnú a cielenú informáciu o činnosti vĺn a vie sa naučiť, ako ich dostať do rovnováhy. Synchronizuje sa dýchanie, krvný tlak a tlkot srdca za účelom lepšieho zvládania stresu, rýchlejšej schopnosti uvoľnenia, zlepšenia imunity a rozvinutia lepšieho vnímania tela. Tréning je bezbolestný, pohodový a hravý. Odporúča sa najmä pri deťoch s ADD, ADHD, špecifických poruchách učenia, pri problémoch s koncentráciou, pri nočnom pomočovaní, migréne, syndróme nepokojných nôh, tikoch, poruchách spánku, poruchách reči, pamäti, chronickej únave, depresií, úzkostných poruchách a posttraumatických poruchách. Špecifické tréningy sú určené aj je pre deti s autizmom, pri zraneniach mozgu, mozgovej obrne, mŕtvici, epilepsií a detí s mentálnom postihnutí.


Bazálna stimulácia

Ide o komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Prispôsobuje sa veku a stavu klienta. Ucelená pedagogicko-ošetrovateľskú koncepcia stimuluje všetky receptory aferentnými dráhami. Ide o zmysly, ktoré sú z hľadiska fylogenetického vývoja najstaršie, a teda sa predpokladá, že sú najmenej poškodené. Stimulácia poskytuje vnemy z povrchu tela prostredníctvom kožného orgánu. Umožňuje klientovi vnímať samého seba, svoje telo, svoje okolie a s ním nadväzovať vzťah na určitej komunikačnej úrovni.

Uplatňuje sa najmä v starostlivosti o deti a dospelých v oblasti zmyslového vnímania, pri poruchách hybnosti a komunikácie, dlhodobo pripútaných na lôžku, nekľudných a dezorientovaných ľudí, ľudí v kóme, v intenzívnej starostlivosti, pacientov po mozgovej mŕtvici, deti a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.


Canisterapia

V našej špeciálnej materskej škole sme sa zamerali na aplikáciu riadenej canisterapie, tzn. pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje naše deti. AAT (Animal-Assited Therapy), kedy psovod aj so psom sú dlhodobo začlenení do liečenia osoby, sú neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu. Používa sa k posilneniu žiadúceho, alebo k utlmeniu nežiadúceho správania. Pôsobenie terapeutického psa sa aplikuje v našej škole na skupinu mentálne postihnutých detí, kedy pes udržuje dieťa v pozornosti dlhšie ako iné objekty, keď ho pozoruje a skúma. Udržuje ho v aktivite. Dotyky a hladenie uspokojujú potrebu po nežnosti (citová deprivácia), ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Je výchovným prostriedkom, ako sa správne správať k zvieratám a neskôr k ľuďom. Zvyšuje samostatnosť a zodpovednosť. Motivuje k rehabilitácii a napomáha k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, pohybovej koordinácie (hádzanie loptičky, hladkanie, napodobovanie činnosti psa, naháňanie, skákanie, hra a pod.). Prispieva k zníženiu uzavretosti a pocitu osamelosti, podporuje prejav a jeho spontánnosť. Skvalitňuje nonverbálne komunikačné schopnosti.

Do seba zahĺbeným autistickým deťom a deťom s autistickými črtami pomáha pes obracať ich pozornosť smerom von. Vytrháva ich z ich vnútorného psychického sveta. Zmierňuje ich agresivitu voči okoliu, ako aj voči sebe. Zlepšuje sa spoločenské správanie autistickej osoby.

Mentálne postihnutému dieťaťu s detskou mozgovou obrnou (DMO) sa pes stáva nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Je zdrojom nových podnetov, spestrením života. Odvádza pozornosť od vlastných problémov. Vychováva k zodpovednosti a k empatii.


Bylinková záhradka

Je zriadená podľa princípu  snoezelenu. Pestované bylinky využívame vo forme bylinkových čajov (mäta, medovka, pamajorán, ľubovník), prísad do jedál (estragón, pažítka, rozmarín) a na výrobu voňavých vrecúšok (levanduľa, rozmarín, tymian).

 


 

Dramatoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, aquaterapia, hydroterapia

Terapie v našej špeciálnej materskej škole sú realizované v rámci divadelného krúžku, čitateľskej doplnkovej aktivity, návštev plavárne v obci i v rámci vodného kúpeľa v rehabilitačných miestnostiach.


 

Jazda na poníkoch

Je to komplexná rehabilitačná metóda, ktorá využíva kontakt dieťaťa s koňom. Zameraná je na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, pri ktorom sa rozvíja sebaovládnia, ohľadupnosť, emocionálna stránka dieťaťa i sociálne správanie. Pomocou impulzov konského pohybu zlepšuje a udržiava motoriku dieťaťa, rytmický pohyb chrbta koňa v kroku umožňuje vznik veľkého množstva rôznych podnetov, ktoré viacerými spôsobmi veľmi pozitívne pôsobia na celkový organizmus dieťaťa.


 

Vizual reading (od septembra 2018)

Program u detí so špeciálnymi potrebami sleduje niekoľko edukačných cieľov – výučbu čítania, zlepšenie sluchovej diferenciácie, rozvoj slovnej zásoby, rozvoj vokálnej imitácie. Je určený pre deti  s pervazívnou vývinovou poruchou, PAS, s Downovým syndrómom, DMO, s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou učenia, pre deti s aspergerovým syndrómom a pod.


Kneippov chodník a jazierko (od septembra 2018)

V krásnom prostredí nášho areálu sa nachádza rozprávkové jazierko a skvelá hydroterapia: Kneippov chodník. Deti a žiaci našej škôlky a školy využívajú vodoliečebnú procedúru – Kneippov chodník, ktorá slúži k premasírovaniu chodidiel a k zlepšeniu krvného obehu nôh. Zároveň celkovo zvyšuje odolnosť organizmu a ochladzuje v horúcich slnečných dňoch.

Kneippov chodník si môžu užívať deti a žiaci kedykoľvek – podľa ich potrieb a za každého pekného počasia.