Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Odborné okienko

Odborný pracovník na škole:

 • Mgr. Kristína Priedhorská (školský psychológ)

Spolupráca:

 • Mgr. Veronika Pelcová (špeciálny pedagóg)
 • MUDr. Alžbeta Močiliaková (pedopsychiater)
 • CPP Liptovský Mikuláš (elokované pracoviská Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš a Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš (https://poradenstvo-mikulas.lepsiweb.sk/)

 

Transformácia poradenského systému:

Od 1.1.2023 sa menia súčasné poradne v školstve (CŠPP a CPPaP) na Centrá poradenstva a prevencie.

Do konca roka 2022 existovali na Slovensku 2 druhy poradenských zariadení (poradní):

 • centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a 
 • centrách pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie (CPPPaP).

Podporu poradní môže dostávať dieťa/žiak do skončenia prípravy na povolanie (u študentov vysokých škôl je to až do veku 25 rokov) a jeho rodina. Ich náplňou sú okrem iného terapie, poradenstvo rodičom a diagnostika. 

AKO SA ZMENIL SYSTÉM OD 1.1.2023?

Vzniká 5 stupňov podporných úrovní, ktoré nahradia aktuálny systém podpory detí a ich rodičov v školských poradniach.

Nových 5 úrovní podpory budú poskytovať:

 1. stupeň podpory – učiteľ, odborný zamestnanec a školský podporný tím v školách
 2. stupeň podpory – školský špeciálny pedagóg, alebo odborný zamestnanec školy a podľa potreby v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie
 3. stupeň podpory – odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie v školách a v centrách poradenstva a prevencie
 4. stupeň podpory – odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie v centrách poradenstva a prevencie
 5. stupeň podpory – odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva v špecializovanom centre poradenstva a prevencie alebo v prirodzenom prostredí dieťaťa.

Okrem školy bude podpora poskytovaná aj: 

 • na úrovniach 3. a 4. stupňa v školách a v centre poradenstva a prevencie (ďalej CPP) – bude ich 141,
 • na úrovni 5 stupňa v špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ďalej ŠCPP) – bude ich 29.  
 • SCŠPP budú poskytovať služby najmä deťom/žiakom so zdravotným postihnutím a budú sa preto špecializovať podľa znevýhodnení pre deti a žiakov s:
  •  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (počet: 8)
  •  s mentálnym postihnutím (počet: 5)
  •  s narušenou komunikačnou schopnosťou (počet: 5)
  • s viacnásobným postihnutím (počet: 4)
  • so sluchovým postihnutím (počet: 1)
  • so zrakovým postihnutím (počet: 2)
  • deti  do piateho roku veku (počet: 4).
 • CPP na úrovni  3. a 4. stupňa má poskytovať odborné činnosti bez vymedzenia zamerania na cieľové skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia tak, aby možnosť navštevovať CPP nebola determinovaná na základe zdravotného znevýhodnenia dieťaťa, žiaka, študenta

Užitočné linky:

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/?fbclid=IwAR0sRFFTf4xTQe4uq1hfTgoJ_XBexDbV_XP0P-1qmUPifo9SCYVK6_CkM4Q

https://www.minedu.sk/transformacia-poradni/

https://www.minedu.sk/siet-zariadeni-poradenstva-a-prevencie-od-112023/?fbclid=IwAR00jw2nlGkF-FA8ZtURhbc0FTuJdRd7cyKRuodWg3EZcZqLUa93EHIssTo

 

V školskom roku 2022/2023 sa plánuje, resp. pokračuje odborné zameranie na:

 • edukáciu detí a žiakov s ADHD, s poruchami učenia a správania,
 • problematiku stravovacích návykov,
 • rozvoj verbalizácie u detí s autizmom,
 • bazálnu stimuláciu pod dohľadom odborne vyškolených pracovníkov,
 • pravidelné tréningy neurofeedbacku a biofeedbacku pod dohľadom certifikovaného pracovníka (od mája 2023)
 • liečebnú procedúru cez Kneippov chodník vybudovaný priamo v areáli školy.