Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Sociálny servis

Cieľom sociálnej práce v škole je

  • napomáhať deťom zo sociálneho znevýhodneného prostredia 
  • deťom zanedbávaným a ohrozeným sociálno patologickým vývinom
  • deťom mentálne postihnutým
  • deťom zdravotne postihnutým
  • deťom s nepriaznivým zdravotným stavom

V škole a mimoškolskom zariadení formou priamej pomoci v spolupráci s ďalšími zúčastnenými subjektmi pri výchovno-vzdelávacích problémoch, konfliktných situáciách, záškoláctve, integrácii mentálne postihnutých, zdravotne postihnutých do výchovno-vzdelávacieho procesu, pomoci rómskym deťom (zaškolenie a úspešné absolvovanie povinnej školskej dochádzky, ďalšej príprave na povolanie).
Sociálna práca je zameraná na jednotlivca, rodinu, skupinu a tiež na konkrétne sociálne prostredie, v ktorom by sa jednotlivec, rodina, skupina mal, alebo mohol vyvíjať.

Primárna starostlivosť spočíva v kontrole a hlavne v realizácii nasledovného

  • dohoda o právach dieťaťa
  • deklarácia práv mentálne postihnutých
  • zákon o sociálnej pomoci
  • zákon o rodine 
  • zákon o sociálnoprávnej ochrane detí,

Identifikácia potrieb dieťaťa v celej šírke kontextu pôsobnosti zariadenia s cieľom optimálneho uspokojovania jeho potrieb v súlade so štátnou sociálnou politikou s dôrazom na citovú investíciu.