Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Náš rok v škôlke

Ročný plán aktivít ŠMŠI

                                                   na školský rok 2023/2024                                                    

Trieda:

      I. ŤZP, I. PAS, II., III., IV.

     

 
Školský rok:       2023 / 2024
Triedny učiteľ:

I.                – Mgr. Ivana Karelová (deti s ŤZP)

II.              – Mgr. Lucia Šimáková (najmenší)

III.            – Bc. Kristína Wagnerová (predškoláci)

IV.            – Mgr. Eugen Vadovický (predškoláci)

I.                – Bc. Zuzana Staroňová Vallová (deti s PAS)

 

MESIAC

 

 

AKTIVITA

 

ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK DÁTUM SPLNENIA
SEPTEMBER

§  9.9. – Svetový deň prvej pomoci – prvá pomoc v spolupráci s červeným krížom

§  13.9. – Deň pozitívneho myslenia/medzinárodný deň čokolády – aktivity

   
§  27.9. – Svetový deň cestovného ruchu – poznávacie vychádzky v okolí obce    
§   „Švábkafest“ – zemiakový deň (ochutnávky jedál zo zemiakov, zemiakové odtlačky na tričká a pod.)

 

OKTÓBER

 

§  1.10. – Medzinárodný deň hudby – „Veselo s gitarou“ – téma: JESEŇ

§  6.10. – svetový deň úsmevu – zábavné aktivity

§  Zdravé dni v škole – výroba ovocných šalátov
§  Tvorivé dielne k Medzinárodnému dňu starších osôb
§  „Letí šarkan pomaličky…“ – súťaž v tvorení šarkanov z prírodného a odpadového materiálu, púšťanie šarkanov
§  20.10. – Medzinárodný deň stromov – zber a hrabanie lístia a úprava areálu ŠMŠI, zber papiera a jeho recyklácia
NOVEMBER §  4.11. – Deň materských škôl –  spoločná aktivita s MŠ Liptovský Ján, výroba darčekov
§  „Staráme sa o svoje telo“ – téma zameraná na umývanie si zubov (beseda s lektorkou dentálnej hygieny)

§  Tvorivé dielne „Zdravie v našej škôlke“ – tvorivé dielne zo zeleniny

§  16.11. – Svetový deň tolerancie – aktivity

§  Výroba lampiónov + večerný pochod
§   „Hravo s dopravou“ – dopravné stanoviská v interiéry, resp. v exteriéry ŠMŠI (podľa počasia)

 

DECEMBER

 

§  Tvorivé dielne so zákonnými zástupcami (vyrábanie vianočných pozdravov a vianočných ozdôb)
§  Pečenie vianočných koláčov (medovníky, koláče z lineckého cesta) – tvorivé dielne
§  Návšteva Mikuláša + vianočná besiedka

§   „Veselo s gitarou“ – téma: ZIMA

§  Vianočný punč s blízkymi – odchod na vianočné prázdniny

 

JANUÁR

 

§  Tvorivé dielne: „Veselo s vareškou“ (pod vedením p, kuchárky zo školy, resp. iného lektora) pečenie, varenie
§  Lesná pedagogika (beseda s odbornými pracovníkmi zo štátneho podniku OZ SEMENOLES, Liptovský Hrádok)
§  Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

§  „O vtáčiky sa staráme, zrniečka im dávame“ – súťaž v tvorení kŕmidiel, starostlivosť o vtáčiky v zime

§  24.1. – Deň komplimentov – aktivity

FEBRUÁR §  Tvorivé dielne: „Valentín v škole“
§  „Športujeme v zime!“ – hry a súťaže v snehu, súťaž v stavaní snehuliaka
§  Karneval (program pre deti a zákonných zástupcov)

§  Prevencia šikanovania (beseda s preventistkou štátnej polície)

§  Otvorené hodiny v ŠMŠ – ukážka výchovno – vzdelávacieho procesu pre zákonných zástupcov

 

MAREC

 

§  „Veselo s gitarou“ – téma: JAR

§  Medzinárodný deň žien – výroba darčekov

§  Mesiac knihy – návšteva knižnice (Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši alebo obecnej knižnice v Liptovskom Jáne, resp. výroba leporela a knižnica v ŠMŠI)

§  Svetový deň poézie (21.03.) – recitačná súťaž

§  20.3. – Medzinárodný deň šťastia

§  Deň vody (22.03.) – aktivity zamerané na deň vody
§  Medzinárodný deň učiteľov (28.03.) – vystúpenie detí

 

APRÍL

 

§  1.4. – Medzinárodný deň vtáctva – návšteva Vlastivedného múzea alebo galérie v Liptovskom Mikuláši, resp. v obci Liptovský Ján
§  Tvorivé dielne – „Maľované vajíčka“ (s klientmi Klubu dôchodcov L. Mikuláš, starými rodičmi) + výzdoba tried a stromov veľkonočnými vajíčkami, hľadanie čokoládových vajec

§  2.4. – „Svetový deň povedomia o autizme“ – pochod po obci Liptovský Ján spolu so ŠZŠI)

§  7.4. – Svetový deň zdravia – aktivity

§   „Deň Zeme“ (22.04.) – zber a separovanie odpadkov v obci + výzdoba plota)

 

MÁJ

 

§  4.5. – Medzinárodný deň hasičov – stretnutie s hasičmi, beseda protipožiarnej ochrany

§  5.5. – Svetový deň umývania rúk – aktivity

§  10.5. – Svetový deň – pohybom k zdraviu – túra v okolí

§  14.5. – Deň matiek /  15.5. – Svetový deň rodiny – tvorivé dielne „Moja mamička“ a zábavné dopoludnie/popoludnie so zákonnými zástupcami

§  16.5. – Medzinárodný deň mlieka – aktivity – spolupráca s kuchyňou

§  Zdravý životný štýl (beseda s lektorkou na zdravý životný štýl)
§  „Čo všetko som dokázal“ (galéria v ŠMŠI)

 

JÚN

§  1.6. – MDD – hry, súťaže a občerstvenie v areáli ŠMŠI

§  5.6. – Svetový deň životného prostredia – úprava okolia

§  Dopravná výchova: Stoj! Pozor! Voľno! (beseda s preventistkou štátnej polície)

§  18.6. – Medzinárodný deň piknikov – piknik v prírode

§  18.6. – Deň otcov – tvorivé dielne

§  Exkurzie podľa ponuky galérií
§  „Veselo s gitarou“ – téma: LETO
§  Koncoročný školský výlet

      

 

 POZNÁMKA:

  • školské aktivity (spevácka súťaž, recitačná súťaž a pod.) budú operatívne aktualizované v priebehu školského roka,
  • ročný plán aktivít je otvoreným dokumentom a bude sa pribežne dopĺňať, meniť a dodržiavať podľa aktuálnej situácie
  • jazda na poníkoch sa bude realizovať 1x do mesiaca, canisterapia 1x do týždňa, rehabilitačná činnosť podľa harmonogramu
  • pri triede I. (deti s ťažkým zdravotným postihnutím) sa budú aktivity z ročného plánu prispôsobovať ich momentálnemu fyzickému a psychickému zdravotnému stavu a možnostiam, ktoré im ich stupeň a charakter mentálneho a telesného postihnutia umožňuje a poskytuje.

Vypracovala: Mgr. Ivana Karelová                                                                                           Schválila: Mgr. Adriána Tkáčová

zástupca ŠMŠ                                                                                                                         riaditeľka školy