Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Krúžky v ŠMŠ

Logopedický krúžok VESELÝ JAZÝČEK

je určený pre deti, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť. Jeho cieľom je v maximálnej možnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné zvládnutie budúceho čítania a písania, nakoľko sa jedná o deti predškolského veku.

Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností. Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin a prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.