Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Sociálna prevencia

Sociálna prevencia

Podľa § 5 ods. 2 zákona o sociálnej pomoci sa sociálna prevencia poskytuje najmä maloletému

a) ktorého výchova je vážne ohrozená alebo narušená
b) s poruchami správania
c) ktorý zanedbáva povinnú školskú dochádzku
d) ktorý je týraný, pohlavne zneužívaný

Formy, ktorými sa vykonáva sociálna prevencia, ale i formy sociálnej pomoci predstavujú ponuku možností, z ktorých sociálny pracovník vyberá – volí a následne aplikuje pri poskytovaní pomoci, pri riešení určitej životnej situácie ( sociálny pracovník pomáha dieťaťu, ktoré má problémy so svojím sociálnym prostredím).