Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Bazálna terapia

Bazálna terapia

V našom zariadení sa na základe medzinárodného certifikátu od roku 2009 vzdeláva a vychováva podľa Konceptu bazálnej stimulácie.

Je to koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine ľudské vnímanie a komunikáciu.

Pohyb, komunikácia a vnímanie sú základnými prvkami konceptu, ktorý rešpektuje rôzne vývojové stupne človeka. Základom starostlivosti sú skúsenosti so svojím telom z obdobia prenatálneho vývoja s cieľom podporiť rozvoj vlastnej identity dieťaťa, umožniť mu orientáciu na vlastnom tele a následne v jeho okolí, podporiť komunikáciu na úrovni jemu adekvátnych komunikačných kanálov.