Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

História školy

História školy

V rokoch 1957 až 1961 bola v kaštieli Svätojánskych kúpeľov umiestnená národná škola pre slabozrakých s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej riaditeľom bol Kornel Frimel a v škole pracovalo viac zamestnancov z obce Liptovský Ján. Bola to škola s celodennou prevádzkou a mala kapacitu až 75 detí. V roku 1961 bola škola presťahovaná do Karlovej Vsi v Bratislave.

V roku 1961 rozhodol ONV Odbor školstva a kultúry v Liptovskom Mikuláši o premiestnení osobitných škôl z Ružomberka a Liptovského Mikuláša do Liptovského Jána. Dňa 25.09.1961 začala Osobitná škola v Liptovskom Jáne svoju prevádzku. Učitelia Etela Bardošová, Oľga Mariščáková, František Zalibera pod vedením Rudolfa Benku začali vyučovať 70 mentálne postihnutých detí v piatich triedach. Osobitná škola sa stala internátnou a v mimoškolskej činnosti sa o žiakov staralo sedem vychovávateliek. Škola bola umiestnená v starom kaštieli, i keď nie úplne vyhovujúcom, ale oproti Liptovskému Mikulášu s vlastnou kuchyňou, jedálňou, sociálnym zariadením a celkom vyhovujúcim ubytovacím zariadením. Väčšina pracovníkov nemala potrebné špeciálne pedagogické vzdelanie, ktoré si postupne doplňovali. Riaditeľ Rudolf Benko dňa 25.09.1964 odišiel pracovať na Základnú deväťročnú školu pri Ústave národného zdravia v Liptovskom Mikuláši a do funkcie riaditeľa školy bol dosadený Ján Hučík st. Osobitná škola internátna mala vtedy 87 žiakov, 7 učiteľov a 7 vychovávateliek. V školskom roku 1961/1962 bolo zároveň utvorené Združenie rodičov a priateľov školy. Rodičia, pedagógovia a deti sa pravidelne stretávali až do obdobia, keď sa prudko zvýšil počet žiakov s nariadenou ústavnou výchovou. Od 01.01.1967 prešla škola pod správu Krajského národného výboru, Odbor školstva v Banskej Bystrici, a tým sa začal rozvoj školy. Významným medzníkom špeciálno-pedagogického snaženia bolo založenie Osobitnej materskej školy internátnej dňa 01.09.1970. Osnovy tohto zariadenia vypracoval riaditeľ školy Ján Hučík. Škola začínala s desiatimi deťmi. Cieľom osobitnej školy internátnej bolo pripraviť defektné dieťa na zaškolenie, odstrániť nesprávne návyky a podporovať zručnosti a schopnosti dieťaťa.

V auguste 1973 dostala škola do užívania kaštieľ u Ceklárov. V týchto priestoroch bolo zriadené elokované triedy Osobitnej učňovskej školy internátnej Ladce , učebné odbory murár a brašnár. Učebnice pre tieto učebné odbory vypracovali odborní učitelia školy. Dňa 01.01.1976 bola oficiálne zriadená samostatná učňovská škola. Týmto krokom sa stalo zariadenie pre výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých detí jediným v Československu, kde pod jedným riaditeľstvom boli osobitná materská škola, osobitná škola a osobitná učňovská škola (všetky internátneho typu). Prvé záverečné skúšky sa konali v júni 1977 a do pracovného pomeru odišlo 18 absolventov. V roku 1979 bola ukončená výstavba brašnárskych dielní a garáží. Zriadili sa učebne vybavené audiovizuálnou a didaktickou technikou, zakúpili sa šijacie stroje a vybudovala sa kuchynka. Koncom sedemdesiatych rokov sa na škole začalo experimentálne overovať vzdelávanie podľa variantu učebných osnov A,B. V tejto koncepcii bola osobitná škola diferencovaná. Žiaci do štvrtého ročníka sa podľa svojich schopností a predpokladov vzdelávali podľa odlišných učebných osnov. Rozumovo vyspelejší žiaci s priaznivejšou prognózou, o ktorých sa predpokladalo, že po absolvovaní školy získajú odbornú kvalifikáciu (výučný list) sa vzdelávali podľa náročnejšieho variantu učebných osnov typu A. Žiaci s ťažším rozumovým postihnutím, ktorý nemali predpoklady iba pre vykonávanie menej náročných prác sa vzdelávali podľa učebných osnov typu B. Cieľom diferenciácie bolo vytvoriť kolektívy detí rovnakej výkonnosti tak, aby boli všetky schopné splniť výchovno-vzdelávací program. Tento systém začiatkom deväťdesiatich rokov zanikol.

V osemdesiatych rokoch boli učitelia na osobitnej škole internátnej 100% kvalifikovaní. Pri tejto škole nebola vybudovaná telocvičňa , ale napriek tomu sa učiteľom podarilo športovo rozvíjať žiakov tak, že reprezentovali školu aj na súťažiach v zahraničí.

V školskom roku 1984/1985 pribudol učebný odbor rastlinná výroba. Vyučovať sa začalo na elokovaných pracoviskách : v zrekonštruovanej bývalej jednotriedke v Kráľovej Lehote a v priestoroch bývalého kaštieľa v Beňadikovej. Tento učebný odbor sa v novembri 1989 osamostatnil a bolo zriadené Osobitné odborné učilište v Beňadikovej. Po 25 rokoch riadenia školy odišiel do dôchodku Dr. Ján Hučík. Jeho pedagogická činnosť je spojená s vytvorením a vybudovaním komplexného špeciálno – pedagogického zariadenia v Liptovskom Jáne. Za túto prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami. („Vzorný učiteľ“ – v roku 1963, „Zaslúžilý učiteľ“ – v roku 1979). Medailu Jána Amosa Komenského mu udelil prezident republiky v roku 1988 a 27.03.2001 mu minister školstva Slovenskej Republiky udelil „ Veľkú medailu Svätého Gorazda“ za celoživotné dielo v práci s mentálne postihnutými deťmi. Jeho práca získala uznanie aj v zahraničí.

Riaditeľom celého zariadenia sa v roku 1989 stal Ing. Milan Šuna. V školskom roku 1992/1993 bol zriadený ďalší učebný odbor – krajčírstvo. Na krajčírsku dielňu boli prestavané garáže. V roku 1998 odišiel do dôchodku Ing.Milan Šuna a jeho miesto riaditeľa nastúpil na jeden rok Emil Malárik, ktorý nemal špeciálno-pedagogické vzdelanie. Dňa 01.09.1999 po konkurze Krajského úradu v Žiline sa riaditeľom stal Mgr.Vladimír Klement.

Po roku 1989 sa v škole uskutočnili významné investičné stavby. V roku 1990 sa zriadili izolačky a ošetrovne, v roku 1993 rekonštrukcia sociálneho zariadenia učilišťa, v roku 1996 rekonštrukcia kuchyne a skladov. V roku 1998 bola ukončená výstavbu plynovej kotolne v osobitnej škole.

Zahájenie školského roka 1999/2000 sa uskutočnilo za prítomnosti všetkých pracovníkov  jedálni OŠI 30.8. 1999. Novým riaditeľom sa stal pán Mgr. Vladimír Klement, ktorý poprial všetkým pracovníkom veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov v práci.

Od roku 2001 nastala zmena názvu Osobitnej školy internátnej na Špeciálnu základnú školu internátnu. V rámci racionalizácie siete špeciálnych škôl sa triedy Odborného učilišťa v Liptovskom Jáne delimitovali s Odborným učilišťom v Beňadikovej. Dňa 01.09.2001 začalo po zlúčení obidvoch učilíšť fungovať pod jedným riaditeľstvo Odborné učilište internátne v Liptovskom Mikuláši. Týmto krokom došlo ukončeniu histórie a jedinečnosti komplexného špeciálno-pedagogického zariadenia v Liptovskom Jáne pre vzdelávanie mentálne postihnutých detí a mládeže. Dňom 1.9.2001 sa odbory nášho učilištia, všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci pričlenili k OU Liptovský Mikuláš (bývalé OU Beňadiková, ktoré vzniklo z lona nášho OU Liptovský Ján v roku 1990).

Po 25-tich rokoch v službách OU v Liptovskom Jáne od nás odišli zamestnanci, ktorí boli zakladateľmi OU v Liptovskom Jáne (P. Buda, M. Perašínová, M. Devečková, A. Čániová, D. Koreňová a iní), ako i majstri OU, vychovávatelia a niektorí THP zamestnanci.

V dňoch od 18.6- 21.6. 2001 sa uskutočnili posledné záverečné skúšky. Odborné učilište úspešne ukončilo 18 žiakov v odboroch: murár, brašnár a krajčírka. Slávnostné odovzdanie výučných listov sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Liptovskom Jáne.

V termíne od 2.7 do 14.7 2001 sa konal stanový tábor v Jaloveckej doline a od 30.7 do 6.8 2001 sa 18 žiakov zúčastnilo na pobyte v chate DC – Ružomberok, kde mali zabezpečené pedagogickým dozorom celodenné aktivity.

V novembri 2001 sa škola stala spolutvorcom výstavy Jesenné inšpirácie a v období Vianoc usporiadal detský súbor sv. Jána Krstiteľa ŠZŠI v Liptovskom Jáne vianočný program s názvom Vianoce v kalendári. Štedrý večer trávilo v zariadení 47 detí i za prítomnosti p. riaditeľa. V roku 2001 sa podarilo začať s I. etapou rehabilitácie – zriadenie masážnej vane.

V polovici apríla roku 2002 zažila škola príjemné prekvapenie – školu navštívili dvaja páni z Veľkej Británie (členovia Rotary klubu z Middlesborough). Prostredníctvom Rotary clubu v Liptovskom Mikuláši darovali v polovici apríla roku 2002 Rotariáni z britského Middlesborough deťom zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne oblečenie v hodnote 700 tisíc Sk. Na odovzdávaní tohto daru sa okrem p. riaditeľa Vladimíra Klementa zúčastnili aj členovia Rotary clubu z L. Mikuláša. Škole sa podarilo získať financie aj na realizáciu suchého guličkového bazénu.

V školskom roku 2002/2003 sa organizovalo podujatie pod názvom Rómske Vianoce, ktoré zožalo veľký úspech a vianočný program s názvom Ktorého si Panna v Betleheme porodila. V roku 2003 sa začal vydávať aj školský časopis Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne pod názvom Kontakt.

Koncom mája sa uskutočnila charitatívna akcia Jánošík deťom v hoteli Jánošík. Liptovskomikulášski podnikatelia a hostia počas nej vyzbierali bezmála 100 tis. korún. Peniaze vedenie hotela venovalo na podporu výchovy a vzdelávania detí zo Špeciálnej základnej školy internátnej L. Ján. Organizátori darovali darcom na pamiatku svietnik v tvare valašky.

Pod vedením vedúceho výchovy Vladimíra Dzureka pripravili pani vychovávateľky pre deti nezabudnuteľnú rozprávkovú prechádzku, v rámci ktorej si deti užili rôzne aktivity na tému rozprávok z večerníčkov a z knižiek. Okrem toho sa v roku 2003 realizovala II. etapa rehabilitácie, kedy sa podarilo zabezpečiť rehabilitačné pomôcky a stacionárne bicykle pre deti.

V decembri 2005 prežívalo mnoho detí, žiakov a zamestnancov posledné chvíle v Špeciálnej základnej škole v Liptovskom Jáne (v dôsledku transformácie poodchádzala väčšina detí do detských domovov). Ostali len spomienky na krásne a dojímavé chvíle pri vystúpeniach detí, ktorým sa s láskou venovali mnohí zamestnanci školy. Nebolo to vždy jednoduché, ale boli to naozaj prekrásne chvíle a deti boli šťastné. Posledné vystúpenia prebiehali na Vianoce. Bol to pekný program a nezaobišiel sa bez sĺz, ktoré sa ligotali nielen v očiach dospelých, ale aj detí, pretože to boli ich posledné chvíle, ktoré trávili v Liptovskom Jáne. Po Novom roku odchádzali do detských domovov, do detského domova L. Hrádok a Ružomberok, Horný Kelčov a Necpaly. Školu navštevovalo približne 140 detí, o ktoré sa staralo takmer 130 zamestnancov.

Keď v roku 2005 oslavovala škola 45. výročie, mnohí sa obávali, že päťdesiatky sa už nedožije. Smrteľnú ranu jej uštedrila transformácia. Od 10.2.2006 ostalo v škole 13 žiakov z celkového počtu 140 a takmer 100 zamestnancov muselo byť prepustených.

Avšak i po smutnom začiatku roka, škola napriek všetkému prežila, pričom p. riaditeľ nezaháľal a podarilo sa mu a vedeniu školy zabezpečiť rekonštrukciu priestorov internátu. V januári bola zrušená aj Špeciálna materská škola internátna v Kráľovej Lehote a presunutá bola k Špeciálnej základnej škole internátnej v Liptovskom Jáne. Týmto krokom sa špeciálnopedagogické zariadenie v Liptovskom Jáne stalo komplexným internátnym pracoviskom v poskytovaní odborných služieb pre deti predškolského a školského veku s kombinovanými postihmi.  

Začiatkom júna sa konal odborný seminár pod vedením p. riaditeľa V. Klementa. Témou seminára bola starostlivosť o dieťa s mentálnym postihnutím v podmienkach Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne.

V školskom roku 2006 sa na škole realizovala v rámci komplexnej starostlivosti elektroliečba, využíval sa hydromasážny sprchový kút s tryskami, pohybová liečba, masáže s využívaním rôznych masážnych pomôcok a prístrojov (v rámci rehabilitačného servisu) a škola naďalej poskytovala psychologický, logopedický, zdravotný a sociálny servis.

Jedinečná jánska škola transformáciu prežila a ďalej rástla. Koncom roka 2007 sa konal Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo veľa ľudí z rôznych kútov Slovenska. Okrem rodičov prišli aj zástupcovia zriaďovateľa zo Žiliny, odborní garanti z Bratislavy, členovia Rotary clubu a podnikatelia.

V rokoch 2007-2008 prebiehala rekonštrukcia sociálnych zariadení a rekonštrukcia priestorov ŠMŠ, ktoré sa dňa 10.10 2008 znovu otvorili.

Na škole sa začala realizovať canisterapia, ktorá predstavovala novú formu terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na deti a dochádza k rozvoju jemnej motoriky. Prvým canisterapeutom na škole bol J. Vyhnal (sociálny pedagóg) spolu s manželkou K. Erhardtovou, ktorí realizovali činnosť zameranú na ozdravenie alebo zmiernenie chorého organizmu detí.

V máji v roku 2009 sa brány Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne otvorili už po tretíkrát pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ale v prvom rade pre priateľov detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Tak ako to na Dni otvorených dverí bývalo, tak aj tento rok boli pripravené výstavky prác detí a ich pedagógov. Návštevníci boli tradične ponúknutí výrobkami z kuchárskeho a cukrárenského umenia zamestnancov školy. Deti si mohli zajazdiť na koníkoch a najväčší úspech mal psík Baro so svojím cvičiteľom p. J. Vyhnalom. V júni sa podarilo našej žiačke R. Demenčíkovej získať pamätný list za vynikajúci prednes v rámci súťaže prednesu poézie a prózy liptovských autorov.

Začiatok školského roka 2009/2010 sa niesol v duchu zintenzívnenia spolupráce s rodičmi detí, čo sa prejavilo vo zvýšenom záujme o naše zariadenie a o servis poskytovaných služieb. Zmenu bolo vidieť aj v starostlivosti o estetiku a interiér školy vypracovávaním projektov a získavaním sponzorov, vymaľovaním a úpravou výchovných a vyučovacích miestností dennými vychovávateľmi a učiteľmi z vlastných finančných prostriedkov. Skvalitnila sa rehabilitačná starostlivosť aj vďaka externému zamestnancovi, fyzioterapeutovi – p. Farkašovej. Pod vedením PhDr. I. Dobákovej prebiehala odborná prax absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava.

V roku 2009 sa na škole vybudovala Snoezelen miestnosť, ktorá je multistimulačnou metódou produkujúcou pocit pohody, privádza k relaxácii, spôsobuje uvoľnenie, aktivizuje deti, prebúdza záujem o svet, riadi a zrovnáva podnety, spôsobuje uvoľnenie, odbúrava strach, prináša istotu, a podporuje vzťahy. V miestnosti Snoezelen sa využívali aj terapie ako bazálna stimulácia, biofeedback, aromaterapia, canisterapia či muzikoterapia. Autorom miestnosti na škole bola Z. Kissová.

Ako vieme, špeciálna základná škola v Liptovskom Jáne je škola internátneho typu, čo znamená, že prevažná časť žiakov po vyučovaní sa presúva do výchovných skupín. Výchova mimo vyučovania bola a stále je organizovaná tak, aby sa deti mohli rozvíjať v rámci svojich možností a zabaviť sa užitočným spôsobom. Tomuto cieľu sú určené aj rôzne krúžky. Dôležitou súčasťou výchovy mimo vyučovania na našej škole boli  aquaterapia, arteterapia a biblioterapia. Arteterapia sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, medziľudských vzťahov, citového vývinu detí s duševným, telesným postihnutím a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Obľúbenou terapiou medzi deťmi bola a dodnes aj je biblioterapia, ktorá je terapiou zameranou na liečenie duševných chorôb vhodne programovaným čítaním kníh.

I v roku 2012 sa naša škola zúčastnila regionálneho kola v recitácii žiakov, kde náš žiak obsadil krásne III. miesto. V danom roku sa podarilo zabezpečiť aj rehabilitačnú pomôcku – vertikalizačné polohovacie zariadenia MIREK.

V školskom roku 2012/2013 došlo k zriadeniu pracoviska určeného na Biofeedback a Neurofeedback a k rekonštrukcii dvoch tried. V roku 2013 získala Špeciálna základná škola internátna diplom za úspešnú účasť pri vytvorení slovenského rekordu v hromadnom čítaní a riešení hádaniek z knihy Danuše Dragulovej-Faktorovej Z leta vanie cestovanie. S novým školským rokom sa začala aj muzikoterapia, ktorá je zameraná na psychickú relaxáciu formou hudby.

Škola sa zapojila aj do súťažného formátu Ľudské práva očami detí, ktorej cieľom bolo aktívne podporiť výchovu a vzdelávanie k ľudským právam.

Od roku 2014 bolo na škole zriadené aj pracovisko logopédie, kde sa s deťmi dennodenne pracovalo na rozvoji aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, korekcii chýb v reči v rámci komplexnej starostlivosti a pomoci deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo deťom, ktoré sa učili komunikovať prostredníctvom piktogramov a komunikačných kariet.

Dňa 30.9.2016 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Špeciálnej materskej školy v Liptovskom Jáne.

V našom zariadení sa najmä vďaka p. riaditeľovi Klementovi v spolupráci s Ministerstvom vnútra podarilo vybudovať oddelenie pre deti s poruchou autistického spektra. Prvá trieda určená pre deti s poruchou autistického spektra sa začala využívať dňa 2.3.2018.

Taktiež sa  v roku 2018 vďaka krásnej myšlienke p. riaditeľa a poskytnutým financiám z Okresného úradu (naše poďakovanie patrí pánovi prednostovi PhDr. Michalovi Lavríkovi, pánovi štátnemu tajomníkovi Ing. Rudolfovi Urbanovičovi a vedúcemu odboru školstva PhDr. PaedDr. Dušanovi Galbavému PhD.) podarilo vybudovať výbornú pomôcku pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to triedu v prírode, ktorej dominantou je vytvorené jazierko.

Jazierko, ktoré symbolizuje obeh v prírode, je jednou z ďalších potrebných učebných pomôcok, jedná sa o ďalší krok k eko výchove a relaxačno-rehabilitačnú pomôcku. Deti vďaka nemu vnímajú viac vstupov: zvukové, pohybové a dotykové“ (p. riaditeľ V. Klement)

Zo schváleného grantu „Vzdelávaním k integrácii“, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovakia si škola dokúpila kostýmy na vystúpenia pre deti, kolobežky, z ktorých mali deti veľkú radosť a bylinkovú záhradu, ktorá skrášľovala exteriér školy.

V dôsledku nárastu detí s poruchou autistického spektra sa v roku 2019 otvorila ďalšia trieda pre deti s PAS. Na slávnostnom otvorení triedy sa zúčastnil aj vedúci odboru školstva Okresného úradu v Žiline, pán PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., s ktorým naše zariadenie úzko spolupracuje.

V roku 2021 sa otvorila trieda pre deti od 2,5 roka s ťažkým zdravotným postihnutím. Trieda bola vybudovaná a pripravená pre individuálne potreby detí, ktoré ju budú navštevovať (deti ležiace).

Pôsobenie a prínos pána riaditeľa Mgr. Vladimíra Klementa (1999-2021)

Za obdobie riaditeľstva p. V. Klementa došlo v roku 2001 k zmene názvu Osobitná škola internátna na Špeciálnu základnú školu internátnu. Špeciálna materská škola sa nachádzala v Kráľovej Lehote, no neskôr sa presťahovala do Liptovského Jána, čím sa opäť podarilo vybudovať jedinečné komplexné špeciálno-pedagogické zariadenie v Liptovskom Jáne pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 2 do 18 rokov (materská škola so základnou školou).

P. riaditeľ preferoval systémový prístup pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie, pediatrie, pedopsychiatrie a iných s cieľom riešenia problémov detí a žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím, v ktorom je možné lepšie ponímať potrebu intervencie.

Ako hovorieval, uspokojiť potreby detí s mentálnym postihnutím je možné zabezpečiť len prostredníctvom tímu odborníkov fungujúcich ako synergický pracovný tím a vytvorením podmienok k hľadaniu optimálnej cesty rozvoja jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením.

„Naša škola sa snaží prispôsobovať potrebám dieťaťa, ktoré k nám príde s balíkom svojich problémov a daností. Výchovno-vzdelávací proces môže začať až vtedy, keď sa dieťa upokojí a je schopné začať vnímať a učiť sa. Pristupujeme k nemu komplexne, ale niekedy narážame na metodické predpisy a zákon. Preto by takáto škola, akou je tá naša, mala mať väčšie kompetencie“ (V. Klement).

V oblasti orientácie na pomoc deťom a žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (mentálne postihnutie, viacnásobné postihnutie, poruchy autistického spektra a iné) v Špeciálnej základnej a materskej škole vytýčil nasledovné ciele:

 • vytváranie individuálne orientovaného a výsostne osobnostného obsahu edukačného procesu,
 • uvedomenie si, že proces edukácie a starostlivosť o jednotlivca so zdravotným znevýhodnením je záležitosťou, ktorá je celoživotná,
 • potreba riešenia zdravotného stavu detí a žiakov z pohľadu súčasného stavu, prognózy do budúcnosti,
 • presadzovanie silne sociálne orientovaného procesu edukácie.

V rámci koncepcie sa  orientoval na poskytovanie komplexnej starostlivosti, logopedického servisu, psychologického servisu, zdravotného servisu, sociálneho servisu a rôznych terapií (ucelená rehabilitačná starostlivosť prostredníctvom rehabilitácie, bazálnej stimulácie, muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie, psychomotorických cvičení, neurofeedback, Cogni Plus, aquaterapie, arteterapie, ergoterapie). Od nástupu do svojej funkcie a počas svojho pôsobenia splniť mnoho krokov. Za dôležité považujeme pripomenúť:

 • vybudovanie priestorov na ergoterapiu (r. 2000),
 • etapa rehabilitácie – vane (r. 2001),
 • suchý guličkový bazén (r. 2002),
 • etapa rehabilitácie (r. 2003),
 • zabezpečenie rehabilitačných pomôcok, stacionárnych bicyklov (r. 2003),
 • rekonštrukcia priestorov internátu (r. 2006),
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení (r. 2007-2008),
 • rekonštrukcia priestorov ŠMŠ (r. 2008),
 • znovuotvorenie tried ŠMŠ (2008),
 • podnetová miestnosť SNOEZELEN (r. 2009),
 • nástup vysokoškolsky vzdelaného fyzioterapeuta (r. 2010),
 • zriadenie pracoviska HRV, BFB, NFB (r. 2011),
 • rekonštrukcia 2 tried (r. 2012),
 • zabezpečenie vertikalizačného polohovacieho zariadenia MIREK (r. 2012),
 • FONO 2 (r. 2013),
 • Občianske združenie (r. 2013),
 • CogniPlus (r. 2013),
 • pracovisko logopédie – logopéd (r. 2014),
 • rekonštrukcia priestorov ŠMŠ L. Ján (2016),
 • vybudovanie oddelenia pre deti s poruchou autistického spektra (2018),
 • vytvorenie triedy v prírode (2018),
 • vytvorenie druhej triedy v rámci oddelenia pre deti s poruchou autistického spektra (2019),
 • rekonštrukcia a nové vybavenie kuchyne (2020),
 • vytvorenie 2 nových tried ŠZŠ (2020),
 • vybudovanie a otvorenie triedy pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím (2021).