Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

O škole

Súčasnosť školy

Špeciálna základná škola internátna, vytvára podmienky pre systematické budovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie sebaobslužných činností detí. Prostredníctvom kreatívnej pracovnej a telesnej výchovy nielen zvyšuje úroveň jemnej a hrubej motoriky, celkovej pohybovej koordinácie ale v podstatnej miere prispieva k dosiahnutiu bio-psycho-sociálnej rovnováhy a šťastia z dosiahnutých úspechov. Zabezpečuje získavanie a rozvoj sociálnych skúseností a zručností. Profesionálna orientácia s prihliadnutím na reálne možnosti dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.
Veková kategória od 6 rokov do 16 rokov (príp. 18 rokov)

Deti sa vzdelávajú 

 • A.variant
 • B.variant
 • C.variant
 • triedy pre žiakov s PAS (poruchy autistického spektra)

Vstupná diagnostika po príchode dieťaťa do zariadenia

 • rodinná anamnéza – sociálny pracovník
 • osobná anamnéza – sociálny pracovník
 • výchovnovzdelávací proces – špeciálny pedagóg, učiteľ, vychovávateľ
 • psychologická diagnostika – psychológ
 • zdravotný stav – zdravotná sestra
 • rehabilitačná diagnostika – rehabilitačný pracovník
 • záverečné doporučenie a prognózy, odporúčanie konkrétneho modelu a programu edukácie (zaradenie dieťaťa, príslušný typ vzdelávania, na čo je potrebné prihliadať, potreby dieťaťa pri jeho pedagogickom vedení, postupy pri adaptácii, čomu sa venovať a čo trénovať, čo posilňovať, ako dieťa hodnotiť, oceňovať, motivovať, na čo dbať pri dosahovaní zmien v jeho prejavoch – sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg (učiteľ, vychovávateľ), etopéd, logopéd, zdravotná sestra, rehabilitačný pracovník).
 • posudzovanie funkčnosti modelu edukácie a jeho úspešnosti v závislosti od variability potrieb edukovaného jednotlivca.