Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Canisterapia

Canisterapia

Dobrým kamarátom našich detí je chodský pes menom Bary, ktorý so svojím pánom Ing. Jiřím Vyhnalom rozdáva pohodu a dobrú náladu.

Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií v prípade, že iné metódy nie sú účinné alebo použiteľné.

Je jednou z foriem animoterapie. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť alebo nie sú účinné alebo ich doplnenie. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov.

Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné aj keď nesporné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

V Špeciálnej základnej škole internátnej v Liptovskom Jáne sa živelná canisterapia, ako jedna z foriem canisterapie, ktorá predpokladá klasické držanie psa v „domácnosti“ ako spoločníka a priateľa tohto času nevyužíva. Problémom aktivácie uvedeného typu je priestorová náročnosť, zabezpečenie hygienických podmienok chovu, ako aj odbornej a zdravotnej starostlivosti o psa. Na základe daných skutočností sme sa zamerali na aplikáciu riadenej canisterapie, to znamená pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje naše deti.

AAT (Animal-Assited Therapy), kedy psovod aj so psom sú dlhodobo začlenený do liečenia osoby, sú neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu. Je zameraná len na jednu osobu, alebo viac osôb s tým istým problémom. Vedie ju zdravotnícky profesionál so špeciálnymi odbornými vedomosťami. Používa sa k posilneniu žiadúceho, alebo k utlmeniu nežiadúceho správania. Výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné.

Pôsobenie terapeutického psa sa aplikuje v našej škole na skupinu mentálne postihnutých detí, kedy pes udržuje mentálne postihnuté dieťa v pozornosti dlhšie ako iné objekty, keď ho pozoruje a skúma. Udržuje ho v aktivite. Dotyky a hladenie uspokojujú potrebu po nežnosti (citová deprivácia), ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Je výchovným prostriedkom, ako sa správne chovať k zvieratám, neskôr k ľuďom. Zvyšuje samostatnosť a zodpovednosť. Motivuje k rehabilitácii. Napomáha k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, pohybovej koordinácie (hádzanie loptičky, hladkanie, napodobovanie činnosti psa, naháňanie, skákanie, hra …). Prispieva k zníženiu uzavretosti a pocitu osamelosti, podporuje prejav a jeho spontánnosť. Skvalitňuje nonverbálne komunikačné schopnosti.

Do seba zahĺbeným autistickým deťom a deťom s autistickými črtami pomáha pes obracať ich pozornosť smerom von. Vytrháva ich z ich vnútorného psychického sveta. Zmierňuje ich agresivitu voči okoliu ako aj voči sebe. Zlepšuje sa spoločenské správanie autistickej osoby.

Mentálne postihnutému dieťaťu s detskou mozgovou obrnou (DMO), pes sa stáva nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Je zdrojom nových podnetov, spestrením života. Odvádza pozornosť od vlastných problémov. Vychováva k zodpovednosti a k empatii.

Canisterapia v ŠMŠ

Canisterapia v ŠZŠ

Canisterapia v ŠMŠ

Canisterapia v ŠMŠ