Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Dobro nie je dar. Je to akt vôle, vyžadujúci veľmi silnú vnútornú energiu. Dobro je úsilie a práca.

Milan Rúfus

Materská škola

O škôlke

Základná škola

O škole

ŠKD, ŠI

O ŠKD, ŠI

O našom zariadení

content_img_1Sme špeciálna základná škola s materskou školou internátna, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť so sídlom v krásnom prostredí obce Liptovský Ján. 

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom s takými zdravotnými znevýhodneniami, pre ktoré je zväčša ich začlenenie v bežných materských školách problematické, respektíve nedosiahnuteľné (deti s mentálnym, viacnásobným postihnutím, s emočnými poruchami a oneskoreným psychomotorickým vývinom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchou autistického spektra, Downovym syndrómom, s poruchami učenia, s ADD a ADHD a inými syndrómami). 

                                        Základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s rôznym druhom a stupňom mentálneho postihnutia. Tiež sa u nás vzdelávajú žiaci s poruchou autistického spektra. Naše zariadenie vytvára podmienky pre systematické budovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie sebaobslužných činností detí. Prostredníctvom kreatívnej pracovnej a telesnej výchovy nielen zvyšuje úroveň jemnej a hrubej motoriky, celkovej pohybovej koordinácie ale v podstatnej miere prispieva k dosiahnutiu bio-psycho-sociálnej rovnováhy a šťastia z dosiahnutých úspechov. Zabezpečuje získavanie a rozvoj sociálnych skúseností a zručností. Profesionálna orientácia s prihliadnutím na reálne možnosti dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.
Veková kategória od 3 rokov do 18 rokov. 

V našom zariadení poskytujeme rôzne terapie, ako:

  • Bazálna stimulácia
  • Muzikoterapia
  • Rehabilitácia

  • Canisterapia
  • Aquaterapia
  • Snoezelen terapia
  • Psychomotorické cvičenia

  • Arteterapia, ergoterapia
  • Jazda na koni

FotografieNajnovšie články