Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Športový krúžok

Telesná výchova je významnou súčasťou všeobecnej výchovy. Deti tu vstupujú do interakcie so spoločenským a prírodným prostredím a zároveň sa podieľa na formovaní biologickej a sociálnej stránky svojej osobnosti, či na prehlbovaní medziľudských vzťahov.
Telesná výchova zároveň pôsobí na upevňovanie zdravia, na zvyšovanie pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti, na formovanie a zdokonaľovanie telesného a pohybového vývoja a celkového rozvoja osobnosti.
Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom a znamená psychickú pohodu dieťaťa, znižuje duševné napätie, zvyšuje schopnosť sústrediť sa, zlepšuje pamäť, upevňuje trvalý návyk pravidelného cvičenia a posilňuje imunitu.