Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Zdravotný servis

Zdravotná starostlivosť o deti so sociálneho znevýhodneného prostredia, s primárnym postihom mentálna retardácia, je veľmi náročná s nasledovných dôvodov:

  • neznáma vstupná zdravotná anamnéza rodičov (chýbajúca dokumentácia, neurčený otec)
  • neznáma aktuálna zdravotná anamnéza prostredia, z ktorého je dieťa vynímané (chýbajúca dokumentácia, množstvo nezistených a nezistiteľných kontaktov klienta a iné)
  • neznámy aktuálny stav prijímaného dieťaťa
  • chýbajúca zdravotná dokumentácia
  • časová obmedzenosť relevantných vyšetrení a validných výsledkov prijímaného klienta
  • finančná náročnosť s pohľadu všeobecnej starostlivosti ako aj zabezpečenia špeciálnej starostlivosti
  • negatívne sociálne a ekonomické dopady na funkčnosť zložky zdravotnej starostlivosti o deti (finančne náročné vstupy – vši, svrab, dizentéria, hepatitída typu A, B, scabies, škrkavky a iné)
  • zabezpečenie návštev odborných ambulancií so zabezpečením príslušného 
  • liečebného, rehabilitačného režimu dieťaťa pre príslušné postihnutie a stupeň závažnosti
  • celodenná zdravotná starostlivosť o dieťa.