Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

O ŠKD, ŠI


Poslaním školského klubu detí je umožniť deťom rozvíjať ich osobnostný potenciál, záujmy a vzdelávacie potreby v podporujúcom prostredí uplatňujúcom požiadavky na výchovu mimo vyučovania a výchovu vo voľnom čase, prostredníctvom princípov neformálneho vzdelávania. ŠKD pre deti so zdravotným znevýhodnením sa orientuje najmä na proces upevňovania vedomostí a zručností, ktoré deti nadobúdajú počas výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, odpočinok a relaxáciu. V rámci ŠKD sa deti pripravujú na vyučovanie, a okrem toho sú aktivity v ŠKD orientované na proces uspokojovania a rozvíjania záujmov detí v čase mimo vyučovania. V režime dňa ŠKD je zohľadnené potrebné striedanie činností s rešpektovaním záujmov detí a potreby relaxácie a oddychu.

Poslaním výchovy v ŠI je poskytovanie všestrannej pomoci deťom a žiakom pri ich príprave na vyučovanie, na získavanie kompetencií v oblasti komunikačných schopností, v oblasti humanitných a prírodných vied, čitateľskej, finančnej a sociálnej gramotnosti, formovanie aktívneho postoja detí a žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, postoja žiakov k starším, k spoločnosti, k ľudským právam, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov. Súčasťou je rozvíjanie špecifických schopností a tvorivosti, aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxácia.