Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Arteterapia, ergoterapia

Arteterapia, ergoterapia

Terapia nielen maľovaním, ktoré umožňuje deťom vyjadrovať obsah ich vnútorného sveta, ktorý je verbálnym spôsobom ťažko formulovateľný a sprostredkovateľný, práve vďaka ich postihu.

Cieľom výtvarných činností je kultivácia estetického vkusu detí, žiakov, vzťahu k sebe aj okoliu a rozvoj ich vnímania, senzibility, fantázie a tvorivosti, upevňovanie sebavedomia a samostatnosti.

Jedným z najdôležitejších cieľov je relaxácia, odreagovanie, uvoľnenie sa.

Pri skupinovej práci deti získavajú úctu k sebe aj druhým. Je to proces, pri ktorom terapeut vedie deti k pochopeniu seba samého.

Pri práci kladieme dôraz na proces vlastnej tvorby. Samostatné rozhodovanie pri tvorbe.

Pracujeme s vodovými, temperovými farbami, farbami na textil, sklo, využívame rôzne techniky a materiály.

Našim cieľom do budúcnosti je, aby deti počas arteterapie pracovali aj s keramickou hlinou a mali k dispozícii vlastnú keramickú pec.

Terapia, liečba prácou má za hlavný cieľ nácvik sebaobsluhy a samostatnosti detí. Skupinová práca s deťmi zahrňuje výcvik sebaobsluhy v rámci bežných denných činností, nácvik jemnej akrálnej motoriky pri parézach končatín, a tiež trénovanie rôznych činností v cvičnej kuchynke, pri práci v dielni, v areáli školy a v školskom parku.