Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaleria Separovanie odpadu

Z iniciatívy Zelenej školy si žiaci vytvorili rôzne ekologické projekty, ktorých cieľom bolo poukázať na rôzne formy ochrany prírody, či už zbieraním odpadkov, triedením odpadu, recyklovaním odpadu.
Pri zbieraní odpadu, prispeli nielen k čistote prostredia, ale aj rozvíjali svoju telesnú aktivitu, potrebnú pre nich.
Na hodine fyziky sa odpad vážil, žiaci sa zdokonaľovali pri premene jednotiek hmotnosti odváženého papiera, plastu. Tieto hmotnosti, si žiaci zapisovali na školskú nástenku.
Pri recyklovaní nepotrebných materiálov, si uvedomili možnosť ich opätovného využitia.