Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Informácie

ktoré je ŠZŠ s MŠI v Liptovskom Jáne povinná zverejniť podľa ust. § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

 1. Spôsob zriadenia Špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnej v Liptovskom Jáne (ďalej len ŠZŠ s MŠI), jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
 2. a)       Spôsob zriadenia ŠZŠ s MŠI

Špeciálna základná škola internátna v Liptovskom Jáne má nasledovné identifikačné údaje :

Ø Názov :  Špeciálna základná škola s materskou školou internátna

Ø Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Ø Sídlo :           Kúpeľná 97, 032 03 Liptovskom Jáne

Ø IČO :             42224233

Ø Zriadenie ŠZŠ s MŠI: zriaďovacia listina č. A2012/00366-14 vydaná Krajským školským úradom v Žiline na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2012-1900/52575:2-923/1 o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

 1. b)       Právomoci a kompetencie ŠZŠ s MŠI

Súčasťou školy sú špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, školský klub detí, školská jedáleň a školský internát.

ŠZŠ s MŠI a jej súčasti riadi riaditeľ školy – štatutárny orgán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ školy.

Špeciálna materská škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Špeciálna základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Špeciálna základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré poskytujú základné vzdelanie prispôsobené špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov s ohľadom na stupeň ich mentálneho postihnutia. Ak zdravotné znevýhodnenie žiakovi znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na špeciálnej základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Školský internát zabezpečuje deťom špeciálnej materskej školy a žiakom špeciálnej základnej školy výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

Podrobnejšie sú  právomoci a kompetencie ŠZŠ s MŠI vymedzené v Organizačnom poriadku ŠZŠ s MŠI

 1. c)       Organizačná štruktúra ŠZŠ s MŠI

ŠZŠ s MŠI sa vnútorne člení na:

Ø riaditeľ školy,

Ø útvar školy,

Ø útvar materskej školy,

Ø útvar výchovy mimo vyučovania,

Ø útvar hospodársko-správny a zdravotnícky

Každý útvar zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Jednotlivé útvary a úseky pri výkone svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie určitej veci dotýka pôsobnosti viacerých útvarov (úsekov) ŠZŠ s MŠI, zabezpečuje jej vybavenie ten úsek, ktorý bol riaditeľom ŠZŠ s MŠI poverený plnením tejto úlohy.

Riaditeľ školy:

ŠZŠ s MŠI riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ ŠZŠ s MŠI. Riaditeľ ŠZŠ s MŠI vykonáva svoju právomoc v súlade s platným právnym poriadkom a ďalšími normami, pričom vykonáva riadiacu, kontrolnú, schvaľovaciu, hodnotiacu činnosť, ustanovovaciu činnosť, spolupracuje s Radou školy.

Útvar školy:

Zabezpečuje primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) a nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň ZŠ) žiakov so zdravotným znevýhodnením. Za činnosť útvaru školy zodpovedá zástupca riaditeľa pre ZŠ.

Útvar materskej školy:

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Za činnosť útvaru školy zodpovedá zástupca riaditeľa pre MŠ.

Útvar výchovy mimo vyučovania:

Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania v školskom internáte a školskom klube detí. Za jeho činnosť zodpovedá vedúci výchovy.

Útvar  hospodársko – správny a zdravotnícky:

 1. úsek administratívy  –  zabezpečuje personalistiku, mzdy, účtovníctvo a rozpočet
 2. úsek správnych zamestnancov –  zabezpečuje ucelený súbor  manuálnych činností v oblasti upratovania a prác remeselného charakteru vrátane obsluhy kúrenia.
 3. úsek školskej jedálne – zabezpečuje prípravu a výdaj jedál stravníkom, za jeho činnosť zodpovedá vedúca školskej jedálne
 4. úsek zdravotnícky – zabezpečuje zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť

Za činnosť útvaru zodpovedá hospodár školy.

Organizačná štruktúra ŠZŠ s MŠI a jej popis sú podrobnejšie uvedené v Organizačnom poriadku ŠZŠ s MŠI, do ktorého možno slobodne nahliadnuť  v riaditeľni ŠZŠ s MŠI.

 1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Aby boli informácie o ŠZŠ s MŠI v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) hromadne prístupné, zverejňujú sa na internetovej stránke školy http://www.szsilj.sk,  v sídle školy a na verejne prístupnom mieste na vývesnej tabuli.

 1. a)       Miesto a čas získavania informácií

Telefonicky: č. telefónu:   0911 890 055, 044/5263362

Osobne: kancelária riaditeľa

Poštou na adresu: Špeciálna základná škola s materskou školou internátna

Kúpeľná 97

032 03 Liptovský Ján

Faxom: č. faxu:  044/5263362

Elektronickou poštou: szsil.jan@gmail.com

Informácie sa žiadateľom sprístupňujú v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00 hod.

 1. b)       Spôsob a forma získavania informácií

Ø Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Forma a obsah žiadosti o sprístupnenie informácie:

 • žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom,
 • zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, ŠZŠ s MŠI bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek tejto výzve  ŠZŠ s MŠI žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, ŠZŠ s MŠI žiadosť odloží,
 • žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ŠZŠ s MŠI,
 • na žiadosť ŠZŠ s MŠI písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Spôsoby sprístupnenia informácií na žiadosť:

ŠZŠ s MŠI sprístupňuje informácie  najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ŠZŠ s MŠI so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

 1. Miesto a spôsob podania sťažnosti

Podávanie sťažností

 • sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou
 • sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a musí byť podpísaná (anonymné sťažnosti sa neprešetrujú, odložia sa)
 • sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou musí byť do 5 pracovných dní potvrdená podpisom, inak sa sťažnosť odloží

Prijímanie a evidencia sťažností

 • ŠZŠ s MŠI je povinná sťažnosť prijať, sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušná, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa
 • ŠZŠ s MŠI je povinná viesť centrálnu evidenciu sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností podľa § 10 zákona č. 9/2010 Z. z.

Lehoty na vybavenie sťažnosti a prešetrovanie sťažností

 • sťažnosť sa musí vybaviť do 60 pracovných dní (môže sa predĺžiť o 30 pracovných dní)
 • ak sa sťažnosť skladá z viacerých bodov, každý bod sťažnosti (námietka) sa vyhodnocuje osobitne. Existujú 3 možnosti vyhodnotenia :
 1. námietka je opodstatnená
 2. námietka je neopodstatnená
 3. na základe vykonaného prešetrenia nie je možné overiť skutočný stav námietky, vyvrátiť ani potvrdiť (napr. ak je to tvrdenie proti tvrdeniu)
 • neexistuje výraz námietka čiastočne opodstatnená. Ak je z viacerých námietok len jedna opodstatnená, sťažnosť ako celok je opodstatnená
 • o prešetrení sťažnosti sa spíše zápisnica a výsledok prešetrenia sa oznámi sťažovateľovi
 1. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie

Proti rozhodnutiu ŠZŠ s MŠI o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.  Odvolanie sa podáva v kancelárii riaditeľa ŠZŠ s MŠI.

Z odvolania by malo byť zrejmé najmä:

 • kto  podáva odvolanie,
 • proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • dôvody odvolania,
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Spôsob  podania odvolania:

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telegraficky, telefaxom, v tom prípade však treba písomné odvolanie doručiť na ŠZŠ s MŠI riadne podpísané  do troch dní ,
 • elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

O odvolaní proti rozhodnutiu ŠZŠ s MŠI rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor školstva, ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ŠZŠ s MŠI. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 1. Postup, ktorý   musí  ŠZŠ s MŠI   dodržiavať   pri   vybavovaní   všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt

Lehoty, ktoré je povinná ŠZŠ s MŠI dodržiavať podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

 • v jednoduchých veciach bezodkladne,
 • do 5 dní (§ 7 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. ) – odkaz na už zverejnenú informáciu,
 • do 7 dní (§14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – výzva žiadateľovi, ktorého žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti na ich doplnenie, uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • do 5 dní (§ 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – postúpenie žiadosti, ktorú nemôže ŠZŠ s MŠI vybaviť a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
 • najneskôr do 8 pracovných dní (§ 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – odpoveď žiadateľovi o informáciu na úplnú žiadosť, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • bezodkladne pred uplynutím lehoty  uvedenej v § 17 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. (§ 17 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – oznámenie predĺženia lehoty žiadateľovi o informáciu z dôvodov  podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • do 15 dní (§ 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. ) – rozhodnutie o odvolaní.

Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia podania na ŠZŠ s MŠI.

 1. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých ŠZŠ s MŠI

koná  a   rozhoduje,  alebo  ktoré   upravujú    práva   a   povinnosti   fyzických osôb

a právnických osôb vo vzťahu ŠZŠ s MŠI

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Listina základných práv a slobôd,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z.. o financovaní ZŠ,SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov,
 • Zákonník práce,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Obchodný zákonník,
 • Občiansky zákonník,
 • Občiansky súdny poriadok,
 • Trestný zákon,
 • Trestný poriadok,
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti  pedagogických zamestnancov,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 365/2004 Z. z . antidiskriminačný zákon
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŠ SR  o špeciálnych školách
 • Vyhláška MŠ SR o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov,
 • Vyhláška MŠ SR o pedagogickej dokumentácii,
 • Štatút ŠZŠ s MŠI,
 • Organizačný poriadok  ŠZŠ s MŠI,
 • Pracovný poriadok  ŠZŠ s MŠI,
 • Spisový a škartačný poriadok ŠZŠ s MŠI.
 1. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií tvorí Prílohu č. 1 tohto dokumentu.

Príloha č. 1

S a d z o b n í k

nákladov za sprístupnenie informácií podľa ust. § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

 1. Informácie sa žiadateľovi sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:
 3. a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
 4. b) vyhotovenie kópii požadovaných informácií, a to najmä na papier,
 5. c) obstaranie obalu, a to najmä obálok
 6. d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.
 7. Úhrada nákladov podľa bodu 2. tohto sadzobníka sa určí ako súčet týchto nákladov.
 8. Za jednotlivé úkony spoplatňované podľa bodu 2. tohto sadzobníka zaplatí žiadateľ nasledovné úhrady:
 9. Bezplatne sa poskytujú informácie:
 10. a) ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním neprekročia 2,00 EUR,
 11. b) faxom,
 12. c) telefonicky,
 13. d) elektronickou poštou.
 14. Odpovede na žiadosti o informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním prekročia 2,00 EUR sa posielajú na dobierku.
 15. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 16. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie predstavujú:
 17. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 …………………… 0,07 EUR
 18. za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4 ……………………  0,10 EUR
 19. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 ………………….   0,10 EUR
 20. za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3 …………………..   0,15 EUR
 21. za jeden kus diskety 3,5“ …………………………………………………………  0,50 EUR
 22. za jeden kus CD ROM …………………………………………………………….  1,66 EUR
 23. za obálku formátu A6 ……………………………………………………………… 0,02 EUR
 24. za obálku formátu A5 ……………………………………………………………… 0,03 EUR
 25. i.    za obálku formátu A4 ……………………………………………………………… 0,07 EUR

 

 

V Liptovskom Jáne  dňa 02.01.2013

Mgr. Vladimír Klement (riaditeľ školy)