Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Jedáleň

Jedáleň

Platba za stravu

Vek. kategória Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
2 – 6 rokov 0,30 0,28 0,68 0,23 0,55 2,04
6 – 11 rokov 0,35 0,29 1,01 0,21 0,66 2,52
11 – 15 rokov 0,40 0,29 1,09 0,21 0,67 2,66
15 – 19 rokov 0,42 0,29 1,19 0,21 0,69 2,80

Stravovanie
V školskej jedálni pripravujeme stravu podľa Materiálno spotrebných noriem / receptúr / určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme jedálny lístok, v ktorom musíme zosúladiť potreby a požiadavky detí aj dospelých stravníkov. Jedálny lístok si môžete pozrieť na našej webovej stránke.  

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 20 – teho dňa v mesiaci !!!
Platby za stravu je možné uhradiť poštovým poukazom na účet alebo bankovým prevodom na účet          IBAN: SK57 8180 0000 0070 0058 7122 vedený v Štátnej pokladnici.
V prípade neuhradenia platby sa dieťa nemôže v nasledujúcom mesiaci stravovať !!!

Prípadné preplatky alebo nedoplatky sa vyrovnávajú každý mesiac.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Dieťa je možné prihlásiť a taktiež aj odhlásiť zo stravy deň vopred ,alebo do 7.30 hod príslušného dňa osobne  u vedúcej školskej jedálne , alebo na tel. čísle : 0902167112.
Za neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.