Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Dobro nie je dar. Je to akt vôle, vyžadujúci veľmi silnú vnútornú energiu. Dobro je úsilie a práca.

Milan Rúfus

Materská škola

O škôlke

Základná škola

O škole

ŠKD, ŠI

O ŠKD, ŠI
Podpora školy prostredníctvom 2%

Ako podporiť našu školu 2%?

 

Naše zariadenie zbiera 2% na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovanie komplexnej starostlivosti prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov, a preto potrebujeme doklad (kópiu vyhlásenia), aby Vaše 2% putovali práve k nám.

V prípade, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nášmu zariadeniu, poprosíme Vás:

 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (nezabúdajte na podpis daňovníka)
 • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“
 • Kópiu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdajte, resp. pošlite triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa alebo pošlite na mail: szsil.jan@com
 • Do 30.04.2024 je potrebné obe tlačivá zaslať poštou, resp. osobne doručiť na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo k nám do školy
 • Link na vyhlásenie nájdete na:

https://www.knl.sk/2-z-dane

 

Ďakujeme

 

 

 

 

 

Mgr. Adriána Tkáčová

riaditeľka školy

Spolupráca s DM

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať dm drogéria Slovensko za sponzoring vo forme produktov. Forma takéhoto sponzoringu je pre nás veľmi cenná.
Deti aj zamestnanci majú z produktov veľkú radosť a sú pre ne ako vianočným darčekom.
Zo ❤️ ďakujeme.

 

Snoezelen
S radosťou môžeme povedať, že od októbra je otvorená naša nová SNOEZELEN miestnosť.
Cieľom zriadenia SNOEZELEN miestnosti v našom zariadení bolo vytvoriť pre deti a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami, so závažným telesným, mentálnym postihnutím a iným zdravotným znevýhodnením multisenzorickú miestnosť, ktorá im sprostredkuje spôsobom pre ňu jedinečným intenzívny percepčný a emočne hlboko podfarbený zážitok v atmosfére uvoľnenia a dôvery.
Zo srdca ďakujeme našim sponzorom, rodičom a kolegom, ktorí sa na realizovaní miestnosti podieľali🥰
Budúcnosť aj s autizmom „Šmolkovo“

Vďaka finančným prostriedkom sa v školskom roku 2018/2019 môžu dokúpiť edukačné pomôcky pre deti s PAS a môže sa skvalitniť výchovno-vzdelávací proces zakúpením interaktívnej tabule pre vizuálne čítanie a prístroja na neurobiofeedback tréning. Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Liptovskom Jáne ďakuje Nadácií Volkswagen Slovakia za finančnú podporu pre našu škôlku.

Vzdelávaním k integrácií „Veselé terapie“

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Liptovskom Jáne ďakuje Nadácií Volkswagen Slovakia za finančnú podporu pre našu škôlku. Vďaka finančným prostriedkom sa v školskom roku 2018/2019 môžu realizovať terapie pre naše deti, ktoré podporia všestranný rozvoj ich osobnosti.

Ďakujeme !

Chceme poďakovať firme HOŠKO za poskytnutie autobusovej dopravy.

Vďaka Vám deti a žiaci našej školy prežili 16. 10. 2014 krásny výlet v ZOO Bojnice.

Poďakovanie

Chceme sa aj touto formou POĎAKOVAŤ za poskytnutie daru v podobe dvoch televízorov, ktoré nám denne pomáhajú pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach našej ŠZŠMŠI Liptovský Ján.
Zo srdca ďakujeme firme so sídlom v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája 2070 – CD – profil s.r.o.

cd-profil

Bambiriáda 2014

Dňa 7. 6. 2014 (čo je sobota) sa žiaci našej školy zúčastnia na Bambiriáde 2014 v okrese Liptovský Mikuláš a to konkrétne pódiovým vystúpením počas prezentačného dňa Bambiriády.

bambiriada_2014

Siedma Bambiriáda v okrese Liptovský Mikuláš

Festival dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou už po siedmy krát otvorí svoje brány do voľného času. Organizátori – mladí dobrovoľníci z rôznych organizácií, pripravili 7 sprievodných podujatí v bambiriádnom týždni od 2. do 8. júna. Počas celého týždňa môžete navštíviť Stanišovskú jaskyňu v Liptovskom Jáne či Medvediu štôlňu v Žiarskej doline a v nedeľu Tarzaniu v Demänovskej doline, samozrejme za zľavnené vstupné. V stredu 4. júna sa stretnú členovia žiackych školských rád a organizácií, aby sa zohrali na Team buildingu. Poobede pozývame všetkých duchom mladých na diskusiu do Župného domu s našimi poslancami za VÚC. Vo štvrtok si budú podávať ruky futbalisti v Liptovskom Hrádku a v piatok volejbalisti v Liptov aréne.

Vyvrcholením celého festivalu je Hlavný prezentačný deň, na ktorý vás srdečne pozývame v sobotu 7. júna na námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Deti a mladí sa predstavia na pódiu ale aj v prezentačných stánkoch. Bude možnosť spoznať rôzne organizácie, ktoré sa starajú o voľný čas našich detí a tiež vysúťažiť si malé odmeny.

 

Celým festivalom sa nesie motto „podaj ruku“. „Chceme, aby sa ľudia zbavovali predsudkov a budovali si úctu ku každému človeku. Práve šport, kultúra či dobrovoľníctvo ponúka podanú ruku všetkým zainteresovaným,“ uviedol hlavný koordinátor Jozef Korený.  Ďakujeme samospráve ale aj našim sponzorom, že tiež prijali túto výzvu a pomohli nám aj po siedmy krát zorganizovať festival Bambiriáda.

POĎAKOVANIE

Chceme sa aj touto formou POĎAKOVAŤ za umožnenie realizácie projektu Logopedická miestnosť vďaka ktorej je každodenný život našich detí ľahší.

Podmienky prijatia

Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy internátnej:

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej materskej školy prijíma riaditeľ školy rozhodnutím na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálno – pedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR
 • v prípade aktuálnosti rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Do špeciálnej materskej školy sa prijímajú deti priebežne celý školský rok.  Na predprimárne vzdelávanie v špeciálnej materskej škole sa prijímajú deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prijímanie žiakov do špeciálnej základnej školy internátnej:
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej základnej školy prijíma riaditeľ školy rozhodnutím na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave žiaka od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálno – pedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR
Do špeciálnej základnej školy sa prijímajú žiaci priebežne celý školský rok.
Vieme, že Vaše dieťa sa bude aj u nás cítiť veľmi dobre a schopnosti našich ľudí pomôžu jeho zdravotnému stavu.
 
Tešíme sa na Vás
 
Kontaktujte nás na tel.č.: 0911 890 055 alebo mailom: szsil.jan@gmail.com