Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Podmienky prijatia

Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy internátnej:

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej materskej školy prijíma riaditeľ školy rozhodnutím na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálno – pedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR
  • v prípade aktuálnosti rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Do špeciálnej materskej školy sa prijímajú deti priebežne celý školský rok.  Na predprimárne vzdelávanie v špeciálnej materskej škole sa prijímajú deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prijímanie žiakov do špeciálnej základnej školy internátnej:
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej základnej školy prijíma riaditeľ školy rozhodnutím na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu
  • potvrdenia o zdravotnom stave žiaka od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálno – pedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR
Do špeciálnej základnej školy sa prijímajú žiaci priebežne celý školský rok.
Vieme, že Vaše dieťa sa bude aj u nás cítiť veľmi dobre a schopnosti našich ľudí pomôžu jeho zdravotnému stavu.
 
Tešíme sa na Vás
 
Kontaktujte nás na tel.č.: 0911 890 055 alebo mailom: szsil.jan@gmail.com