Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Denný program detí

 

Režim dňa v ŠMŠ v doobedných hodinách  I.,I. AUT., II., III., IV. trieda

06:30 – 07:00

Preberanie detí, budíček, osobná hygiena, príprava detí na presun do jedálne na raňajky

07:00 – 07:30

Raňajky, podávanie liekov a návrat do ŠMŠI

07:30 – 08:00

Ranné hry a hrové činnosti

 

08:00 – 8:30

 

Nácvik sebaobslužných činností

08:30 – 09:00

 

Zdravotné cvičenia

09:00 – 09:20

Osobná hygiena, stolovanie v triede – desiata

09:20 – 10:00

Edukačné aktivity ŠMŠI I., II., III.

10:00 – 11:00

Príprava na pobyt von, pobyt von alebo náhradná činnosť pri nepriaznivom počasí, príprava a presun do jedálne

11:05 – 11:35

Obed, stolovanie v jedálni

11:35 – 12:00

Návrat do ŠMŠI, osobná hygiena, príprava na odpočinok

Režim dňa v ŠMŠ v poobedných hodinách  I.,I. AUT., II., III., IV. trieda

12.00 – 14.00

Odpočinok, relaxácia, vychádzka, krúžková činnosť detí posledného ročníka, odovzdávanie detí

14.00 – 14.30

Olovrant

14:30 – 16.15

Sebaobslužné činnosti, hygiena, záujmová činnosť

 

16.30 – 17.00

 

Večera

17.00 – 18.15

 

Večerná hygiena, kúpanie, oddych, sledovanie rozprávky – večerníček

18.30 – 19.30

Kľud na lôžku, odovzdanie detí nočnej službe písomnou formou – denný záznam

ORGANIZÁCIA   VSTÁVANIA

06:30 – 07:00

POKOJNÉ  prebúdzanie detí v priestoroch spálne podľa platného rozpisu služieb na daný kalendárny mesiac

06:15 – 07:00

 

Nástup zamestnancov na pracovisko

07:15 – 07:30

Učitelia prítomní vo svojich triedach /príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť, vyučovanie, postupné preberanie denne dochádzajúcich detí do 07.30.

 

Raňajky, podávanie liekov

07:30

 

Návrat do ŠMŠI, osobná hygiena, začiatok  vyučovania

                                                                                                                    Mgr. Adriána Tkáčová

                                                                                                                  poverená riadením školy

 

 

 

 

 

 

 

Režim dňa počas soboty, nedele a voľných dní

08,00 h – 08,30 h budíček, vstávanie, hygiena
08,30 h – 09,00 h raňajky
09,00 h – 10,00 h záujmová činnosť, hry
10,00 h – 10,15 h desiata
10,15 h – 11,15 h vychádzka
11,15 h – 11,30 h osobná hygiena
11,30 h – 12,00 h obed
12,00 h – 12,30 h osobná hygiena, sebaobslužná činnosť
12,30 h – 14,30 h aktívny odpočinok
14,30 h – 15,00 h olovrant
15,30 h – 17,00 h záujmová činnosť
16,45 h – 17,00 h večera
17,00 h – 17.45 h hry, oddych, sledovanie TV
17,45 h – 18,30 h večerná hygiena, kúpanie
19,00 h kľud na lôžku, odovzdanie detí nočnej službe