Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Exkurzie, výlety a vychádzky

Plán na šk. rok 2019/2020

Trieda: I.
Ročníky:
 • 1 ročník – A variant
 • 2 ročník – A variant
Školský rok: 2019/2020
Predmet: Triednická hodina
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Jantošová
Počet vyučovacích hodín: 2 hodiny za mesiac (20 hodín v danom školskom roku)

PLÁN VYCHÁDZOK

MESIAC CIEĽ VYCHÁDZOK
SEPTEMBER
 • Poznávacie vychádzky – posilňovanie kladného vzťahu k okoliu (VEU, TEV)
 • Jesenná rovnodennosť (23.09.) – jesenná vychádza spojená so zberom rôznych prírodnín, tvorba prác a výstava (PRV, VEU)
OKTÓBER
 • Vychádzka – zber gaštanov, zber listov (PRV)
 • Príroda v jeseni – pozorovanie prírodných zmien (VEU, VYV)
 • Púšťanie šarkanov (PRV, TEV)
NOVEMBER
 • Dopravná výchova – pozorovanie dopravnej situácie v obci, resp. v meste (VEU, PRV)
DECEMBER
 • „Prichádza zima“ – pozorovanie znakov zimného obdobia (VEU, TEV, HUV)
JANUÁR
 • Športovanie v zime – vychádza do prírody, zimné športy (TEV, VEU)
FEBRUÁR
 • Pozorovanie prírodných dejov – cyklus stromu v zime (PRV, VEU)
MAREC
 • Vychádzka do mesta Liptovský Mikuláš – pri príležitosti návštevy mestskej knižnice (SLJ, VEU, TEV)
 • Pozorovanie rastlín v prírode (VEU, PRV, VYV)
APRÍL
 • Pochod v obci Liptovský Ján (02.04.) – pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme“ (VEU, TEV)
 • Môj rodný kraj – pozorovanie okolia obce: pohoria, vrchy a pod. (VEU, TEV)
MÁJ
 • Pozorovanie domácich a voľne žijúcich zvierat (VEU, TEV)
 • Výtvarné stvárnenie cez prírodniny z okolia – farby z prírody a pozorovanie jej zmien (VYV, VEU)
JÚN
 • Koncoročný školský výlet podľa ponuky (TEV, VEU)
 • Branná vychádzka do blízkeho okolia (TEV, VEU, HUV)
 

PLÁN VÝLETOV A EXKURZIÍ

MESIAC CIEĽ VÝLETOV A EXKURZIÍ
SEPTEMBER Návšteva galérie v obci L. Ján – spoznávanie výtvarného umenia cez vystavené výtvarné diela rôznych autorov (VYV)
OKTÓBER

Exkurzia do ambulancie zdravotnej sestry našej školy (VEU, PRV)

Výlet do mesta (Liptovský Mikuláš) – návšteva Klubu dôchodcov pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb (VEU, HUV, SLJ)

NOVEMBER „Hravo s dopravou“ – dopravné ihrisko v meste Liptovský Hrádok, resp. Liptovský Mikuláš (VEU, TEV)
DECEMBER „Škola varenia“ – spoznávame tradičné vianočné dobroty v spolupráci s Ivanom Rusinom (VEU, PRV)
JANUÁR Kultúrne podujatie podľa ponuky mesta, resp. obce – galéria, múzeum, kultúrny dom (VEU, HUV)
FEBRUÁR Návšteva galérie, resp. prednáška starších ľudí z Klubu dôchodcov – na tému remeslá v minulosti / prútené koše, drôtovanie a pod. – podľa ponuky danej inštitúcie (PRV, VEU, VYV)
MAREC Návšteva mestskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši – zoznámenie sa s knihami, ich starostlivosťou a pod. (PRV, SLJ)
APRÍL Exkurzia do štátneho podniku OZ SEMENOLES v Liptovskom Hrádku – beseda v rámci lesnej pedagogiky (PRV, VEU, TEV)
MÁJ

 „Deň s hasičmi“ – beseda s pracovníkmi dobrovoľného hasičského zboru Liptovský Mikuláš (PRV, VEU, TEV)

Tvorivé dielne v Liptovskom Mikuláši – podľa ponuky danej inštitúcie (PRV, VYV)

JÚN

Návšteva galérie v obci, resp. v meste podľa ponuky (VEU, PRV, TEV)

Koncoročný školský výlet podľa ponuky (TEV, VEU)

Vysvetlivky:  
VEU – Vecné učenie VYV – Výtvarná výchova
SLJ – Slovenský jazyk a literatúra TEV – Telesná výchova
PRV – Pracovné vyučovanie HUV – Hudobná výchova