Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

O škôlke

Sme špeciálna materská škola internátna s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa nachádza v krásnom prostredí obce Liptovský Ján. Deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou poskytujeme komplexnú starostlivosť už 10 rokov.  Od septembra 2017 sa naše deti vzdelávajú v zrekonštruovaných priestoroch pri špeciálnej základnej škole, ktorá je jej súčasťou.
Naša materská škola má 3 špeciálne triedy a 1 triedu pre deti s poruchou autistického spektra. V každej z nich sa preferuje individuálny prístup a špeciálna edukácia pod dohľadom erudovaných pedagógov, asistentov a vychovávateľov, a to s denným, týždenným a mesačným pobytom.

Škôlka je určená najmä pre deti:

 • s nápadným zaostávaním v bežnej materskej škole,
 • deti s emočnými poruchami, s oneskoreným psychomotorickým vývinom,
 • s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím,
 • s poruchou autistického spektra,
 • deti s Downovým syndrómom, inými rôznymi syndrómami.

V našom zariadení ponúkame pre deti:

 • láskavý prístup a rodinnú atmosféru počas pracovného vyťaženia rodičov,
 • diagnostický pobyt a vhodnú adaptáciu na nové prostredie podľa individuálnych potrieb dieťaťa,
 • vysokú odbornosť všetkých zamestnancov s profesionálnym prístupom k deťom,
 • komplexný zdravotný, sociálny, rehabilitačný servis,
 • intenzívnu individuálnu i skupinovú logopedickú intervenciu v rukách školského logopéda,
 • využitie kognitívneho tréningu s vysoko kvalitným a moderným nástrojom – CogniPlus a použitie prístrojovej techniky – Neurofeedback, Biofeedback pod vedením certifikovaného špecialistu v našom zariadení,
 • SNOEZELEN – viacpodnetovú miestnosť, bazálnu stimuláciu, canisterapiu,
 • ďalšie terapie: dramatoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, aquaterapia, hydroterapia, spoluprácu s externými špecialistami na rôzne vývinové oblasti.