Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Aktivity

Ročný plán aktivít v ŠMŠI Liptovský Ján

Školský rok 2022/2023

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:

 • 1x do týždňa – Tvorivé dielne
 • 1x do týždňa – Tvorivý predškoláčik
 • 1x do týždňa – Dramatický krúžok „Dramatko“
 • 1x do týždňa – „Učím sa hrou“
 • 1x do mesiaca – Muzikoterapia
 • 2x do mesiaca v stredu – Záujmový krúžok varenia a pečenia „Malí kuchári“
  ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
Trieda:

I., I. PAS trieda, II., III., IV.

Ročník:
 • I. – deti a žiaci s ŤZP
 • I. PAS trieda – deti s PAS
 • II. – deti vo veku 3 – 5 rokov
 • III. – deti vo veku 6 – 7 rokov
 • IV. – deti vo veku 6 – 7 rokov
Školský rok: 2022 / 2023
Triedny učiteľ:
 • I. – Mgr. Ivana Karelová
 • I. PAS – Mgr. Janka Madliaková
 • II. trieda – Mgr. Lucia Šimáková
 • III. – Mgr. Tatiana Gostíková
 • IV. – Mgr. Eugen Vadovický
MESIAC AKTIVITA
SEPTEMBER
 • „Veselo s gitarou“ – téma „Jeseň
 • Svetový deň turizmu (27.09.) – poznávacie vychádzky v okolí obce
 • „Švábkafest“ – zemiakový deň (ochutnávky jedál zo zemiakov, zemiakové odtlačky na tričká a pod.)
OKTÓBER
 • Plenárne rodičovské stretnutie
 • Zdravé dni v škole – výroba ovocných šalátov
 • Tvorivé dielne k Medzinárodnému dňu starších osôb
 • „Letí šarkan pomaličky…“ – súťaž v tvorení šarkanov z prírodného
  a odpadového materiálu
 • Deň stromov (20.10.) – zber a hrabanie lístia a úprava areálu ŠMŠI,
  zber papiera a jeho recyklácia
NOVEMBER
 • Deň materských škôl (04.11) – spoločná aktivita s MŠ Liptovský Ján
 • „Staráme sa o svoje telo“ – téma zameraná na umývanie si zubov
  (beseda s lektorkou dentálnej hygieny)
 • Tvorivé dielne „Zdravie v našej škôlke“ – tvorivé dielne zo zeleniny
  (pod vedením lektora, resp. učiteľky ŠMŠI)
 • Výroba lampiónov + večerný pochod
  Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
 • „Hravo s dopravou“ – dopravné stanoviská v interiéry, resp.
  v exteriéri ŠMŠI (podľa počasia)
DECEMBER
 • Tvorivé dielne s rodičmi (vyrábanie vianočných pozdravov
  a vianočných ozdôb)
 • Pečenie vianočných koláčov (medovníky, koláče z lineckého cesta) –
  tvorivé dielne
 • Návšteva Mikuláša + vianočná besiedka
 •  „Veselo s gitarou“ – téma: ZIMA
JANUÁR
 • Tvorivé dielne: „Veselo s vareškou“ (pod vedením p, kuchárky zo
  školy, resp. iného lektora)
 • Lesná pedagogika (beseda s odbornými pracovníkmi zo štátneho
  podniku OZ SEMENOLES, Liptovský Hrádok)
 • Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
  v Liptovskom Mikuláši
 • „O vtáčiky sa staráme, zrniečka im dávame“ – súťaž v tvorení
  kŕmidiel, starostlivosť o vtáčiky v zime
FEBRUÁR
 • Tvorivé dielne: „Valentín v škole“
 • „Športujeme v zime!“ – hry a súťaže v snehu, súťaž v stavaní
  snehuliaka
 • Karneval (program pre deti a rodičov)
 • Prevencia šikanovania (beseda s preventistkou štátnej polície
MAREC
 • „Veselo s gitarou“ – téma: JAR
 • Mesiac knihy – návšteva knižnice (Liptovskej knižnice G. F.
  Belopotockého v Liptovskom Mikuláši alebo obecnej knižnice
  v Liptovskom Jáne, resp. výroba leporela a knižnica v ŠMŠI)
 • Svetový deň poézie (21.03.) – recitačná súťažDeň vody (22.03.) – aktivity zamerané na deň vody
 • Medzinárodný deň učiteľov (28.03.) – vystúpenie detí
APRÍL
 • Medzinárodný deň vtáctva (01.04.) – návšteva Vlastivedného múzea
  alebo galérie v Liptovskom Mikuláši, resp. v obci Liptovský Ján
 • Tvorivé dielne – „Maľované vajíčka“ (s klientmi Klubu dôchodcov
  L. Mikuláš) + výzdoba tried a stromov veľkonočnými vajíčkami
 • „Svetový deň povedomia o autizme“ (02.04.) – pochod po obci
  Liptovský Ján spolu so ŠZŠI)
 • „Deň Zeme“ (22.04.) – zber a separovanie odpadkov v obci +
  výzdoba plota)
MÁJ 
 • „Medzinárodný deň hasičov (04.05.) – stretnutie s hasičmi
 • Deň matiek (14.05.) / Svetový deň rodiny (15.05.) – tvorivé dielne
  „Moja mamička“ a zábavné popoludnie s rodičmi
 • Zdravý životný štýl (beseda s lektorkou na zdravý životný štýl)
 • „Čo všetko som dokázal“ (galéria v ŠMŠI)
JÚN
 • MDD (01.06.) – hry, súťaže a občerstvenie v areáli ŠMŠI
 • Dopravná výchova: Stoj! Pozor! Voľno! (beseda s preventistkou
  štátnej polície)
 • Medzinárodný deň piknikov (15.06.) – piknik v prírode
 • Návšteva galérie v obci, resp. v meste Liptovský Mikuláš, Liptovský
  Hrádok
 • „Veselo s gitarou“ – téma: LETO
 • Koncoročný školský výlet

Poznámka:

 • školské aktivity (spevácka súťaž, recitačná súťaž a pod.) budú operatívne aktualizované v priebehu školského roka,
 • jazda na poníkoch sa bude realizovať 1x do mesiaca počas školského roka, canisterapia priebežne,
 • pri triede I. (deti s ťažkým zdravotným postihnutím) sa budú aktivity z ročného plánu prispôsobovať ich momentálnemu fyzickému a psychickému zdravotnému stavu a možnostiam, ktoré im ich stupeň a charakter mentálneho a telesného postihnutia umožňuje a poskytuje.