Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Logopedická intervencia

Logopedická intervencia

Logopedická intervencia v Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnou Liptovský Ján

Logopedická intervencia narušenej komunikačnej schopnosti mentálne postihnutých detí a žiakov v škole je rozdelená do oblastí:

1. orientačná diagnostika, vypracovanie individuálnych plánov logopedickej intervencie

2. logopedická intervencia zameraná na :

 • dychové cvičenia, oromotorické cvičenia,
 • orofaciálnu stimuláciu,
 • zlepšenie narušenej komunikačnej schopnosti so zameraním na jazykové roviny:
  • a) foneticko – fonologická
  • b) lexikálno – sémantická
  • c) morfologicko – syntaktická
  • d) pragmatická

3.motorika

 • pomocou pohybovej výchovy v rámci logopedickej stimulácie podporovať rozvoj hrubej motoriky
 • jemná motorika so zameraním na grafomotoriku
 • motorika artikulačných orgánov – zameraná a rozvoj pohyblivosti orgánov zúčastňujúcich sa na artikulácii jednotlivých hlások

4. používanie prvkov alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK) – posunky, piktogramy a iné formy dorozumievania.

5. zameranie sa na rozvoj pravo – ľavej orientácie, zrakového, sluchového vnímania, orientácie na ploche a priestore, časových vzťahov, fonematické uvedomovanie pozície hlásky v slovách, cvičenia na zvyšovanie koncentrácie.