Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Triednicke hodiny

PLÁN TRIEDNICKYCH HODÍN 

školský rok 2019/2020

Trieda: I.
Ročníky:
 • 1 ročník – A variant
 • 2 ročník – A variant
Školský rok: 2019/2020
Predmet: Triednická hodina
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Jantošová
Počet vyučovacích hodín: 2 hodiny za mesiac (20 hodín v danom školskom roku)

 

MESIAC TÉMA TRIEDNICKEJ HODINY CIELE
SEPTEMBER
 1. Poučenie o školskom a vnútornom poriadku školy.
 2. Zoznámenie sa so žiakmi.
 • poznať základné povinnosti  žiaka počas vyučovania, prípravu na vyučovaciu hodinu, rozvrh hodín, bezpečnosť a ochranu zdravia, využitie prestávok, hygienické návyky, hospodárenie s vodou, elektrinou,
 • spoznať jednotlivých spolužiakov triedy.
OKTÓBER
 1. Úcta k starším (Medzinárodný deň starších osôb).
 2. Režim dňa. Príprava na vyučovanie.
 • postoje a sociálne spôsobilosti potrebné v kontakte s druhými ľuďmi,
 • udržiavať poriadok v aktovke, čistotu kníh a zošitov (kontrola).
NOVEMBER
 1. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. Práva dieťaťa. Ľudské práva. Osobnostný a sociálny rozvoj.
 2. Vyhodnotenie správania, dochádzky a učenia v 1. štvrťroku. Sebahodnotenie.
 • učiť sa vzájomnej tolerancii, vedieť sa zdvorilo správať v kolektíve i medzi sebou, používať zdvorilostné prejavy – ďakujem, prosím, pozdravy,
 • vyhodnotenie a sebahodnotenie správania sa v triede, náplne práce týždenníkov, dochádzky a učenia za 1. štvrťrok.
DECEMBER
 1. Môj kamarát / moja kamarátka.
 2. Vianočné tradície a zvyky. Vianočná výzdoba triedy.
 • upevňovať vzťahy v triednom kolektíve,
 • hľadať v knihách a na internete symboly Vianoc, ich históriu, zvyky, tradície. Spoločne vytvoriť vianočnú výzdobu v triedy.
JANUÁR
 1. Pozitívne hodnotenie druhých.
 2. Dochádzka, správanie a prospech za 1. polrok
 • vedieť tolerovať ľudí iných kultúr a rás,
 • zhodnotenie dochádzky, správania a prospechu za 1. polrok
FEBRUÁR
 1. Neúspech a jeho prekonávanie
 2. Kto bol svätý Valentín.
 • čo je to neúspech, ako sa dá prekonať. Ako predchádzať tréme. Vedieť sa vzájomne podporiť a pomôcť pri náročných situáciách,
 • zoznámiť sa s históriou sviatku sv. Valentína. Vedieť vyjadriť svoje city a postoje k blízkym ľuďom.
MAREC
 1. Mesiac knihy – čitateľská gramotnosť, obľúbená kniha.
 2. Aký by mal byť učiteľ / učiteľka (Medzinárodný deň učiteľov).
 • diskusia o tom, čo žiaci čítajú, čo ich zaujíma, aký je šetrný prístup k učebniciam a aké sú výhody čítania,
 • diskusia o tom, aký by mal byť učiteľ, čo si žiaci vážia v správaní učiteľa, aké postupy by mal zvoliť pri vhodnom a nevhodnom správaní žiakov a pod.
APRÍL
 1. Deň Zeme (22.04.) a mesiac lesov – ochrana životného prostredia.
 2. Zhodnotenie školských výsledkov a správania sa za III. štvrťrok.
 • význam a ochrana lesov, vzduch, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie pôdy, vplyv znečistenia prírody na živé organizmy a pod.,
 • sebahodnotenie a hodnotenie správania sa a prospechu žiakov za III. štvrťok
MÁJ
 1. Dôležitosť rodiny. Deň matiek.
 2. Protidrogová výchova.
 • význam materinskej lásky. Rovnoprávnosť pohlaví, ochota vzájomne si pomáhať. Úcta a láska k rodičom, zamyslenie sa nad vzájomnými rodinnými  vzťahmi. Charakteristika mojich blízkych, ich miesto v mojom živote,
 • dôsledky užívania drog. Prvé skúsenosti s alkoholom, s fajčením.
JÚN
 1. Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia sa za II. polrok. Sebahodnotenie.
 2. Tešíme sa na leto – plány na prázdniny.
 • rozvoj kritického myslenia, prezentačné schopnosti. Vedieť zhodnotiť svoje správanie a prospech za celý školský rok,
 • diskusia o aktivitách, ktoré žiakov čakajú, na čo najviac tešia. Bezpečnosť a ochrana zdravia počas prázdnin.