Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Triednicke hodiny

PLÁN TRIEDNICKYCH HODÍN 

školský rok 2018/2019

 

MESIAC TÉMA TRIEDNICKEJ HODINY
SEPTEMBER 1. Poučenie o školskom poriadku – povinnosti žiaka počas vyučovania, príprava na vyučovaciu hodinu, rozvrh
hodín, bezpečnosť a ochrana zdravia.
2. Vnútorný poriadok školy – využitie prestávok, hygienické návyky, hospodárenie s vodou, elektrinou.
OKTÓBER 1. Postoje a sociálne spôsobilosti potrebné v kontakte s druhými ľuďmi – úcta k starším (Medzinárodný deň starších
osôb).
2. Režim dňa. Príprava na vyučovanie. Poriadok v aktovke, čistota kníh a zošitov – kontrola.
NOVEMBER 1. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. Práva dieťaťa. Ľudské práva. Osobnostný a sociálny rozvoj.
Vzájomná tolerancia. Pohľad, pozdrav, úsmev, počúvanie, hlásenie sa. Zdvorilostné prejavy – ďakujem, prosím,
pozdravy.
2. Starostlivosť o čistotu tela, chrupu, oblečenia.
3. Vyhodnotenie správania, dochádzky a učenia v 1. štvrťroku. Sebahodnotenie.
DECEMBER 1. Môj kamarát / moja kamarátka. Upevňovanie vzťahov v triede.
2. Vianočné tradície a zvyky. Vianočná výzdoba triedy.
JANUÁR

1. V čom sa musím zlepšiť. Obaly na potravinách, Je príroda smetisko? (Separovanie odpadu)
2. Pozitívne hodnotenie druhých. Tolerancia k ľuďom iných rás a kultúr.

FEBRUÁR

1. Vyhodnotenie správania, dochádzky a učenia v 1. polrok. Pochvala a uznanie. Sťažnosť a kritika. Sebahodnotenie.
2. Kto bol svätý Valentín. Vyjadrenie citov. Postoje k blízkym ľuďom.
3. Fašiangy. Obdobie karnevalov. Rozprávanie o zvykoch.

MAREC 1. Som taký, aký som. Jedinečnosť a odlišnosť ľudí.
2. Aký by mal byť učiteľ. Aká by mala byť učiteľka (Medzinárodný deň učiteľov).
APRÍL 1. Mesiac lesov – význam a ochrana lesov. Vzduch, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie pôdy. Vplyv znečistenia
prírody na živé organizmy.
2. Deň Zeme (22.04.) – ochrana životného prostredia.
MÁJ  1. Vyhodnotenie správania, dochádzky a učenia v III. štvrťrok. Sebahodnotenie.
2. Deň matiek. Význam materinskej lásky. Rovnoprávnosť pohlaví, ochota vzájomne si pomáhať.
Dôležitosť rodiny. Sebadôvera, zodpovednosť, vzájomné pochopenie.
3. Protidrogová výchova. Dôsledky užívania drog. Prvé skúsenosti s alkoholom, s fajčením.
JÚN 1. MDD – význam kamarátstva a priateľstva (úprimné a neúprimné priateľstvá).
2. Vyhodnotenie dochádzky, správania a učenia sa za II. polrok. Sebahodnotenie. Rozvoj kritického myslenia.
Prezentačné schopnosti.
3. Tešíme sa na leto – plány na prázdniny. Bezpečnosť a ochrana zdravia počas prázdnin.

 

  • súčasťou každej triednickej hodiny budú riešenia aktuálnych triednych problémov,
  • súčasťou triednických hodín (štvrťrok, polrok, tri štvrťrok, koniec roka) bude vyhodnotenie prospechu, správania, dochádzky žiakov, účasť na triednych,
    školských a mimoškolských podujatiach,
  • počet a obsah triednických hodín – ak si to bude vyžadovať situácia a možnosti triedneho učiteľa – sa budú operatívne aktualizovať,
  • triedny učiteľ bude v rámci aktuálnych tém podľa vlastnej potreby úzko spolupracovať s vedúcou výchovy, koordinátorkou prevencie štátnej polície,
    odborníkmi na dané témy (doktor, zdravotné sestry, knihovníčka a pod.) a inými erudovanými pracovníkmi.